Badanie techniczne

Pojazd może być czasowo dopuszczony do ruchu na okres do 30 dni (przez wydanie tablic rejestracyjnych i czasowego pozwolenia) bez badania technicznego, albo jeżeli podczas badania stwierdzono pewne usterki w stanie technicznym pojazdu, które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Przed upływem tego terminu pojazd taki powinien byt poddany ponownemu badaniu technicznemu. W przypadku ujemnego wyniku badania — pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne powinny być bezzwłocznie zwrócone. Czasowe dopuszczenie do ruchu nie dotyczy pojazdów przeznaczonych do przewozu publicznego.
Badanie techniczne pojazdu polega na:
— ustaleniu tożsamości pojazdu przez porównanie stanu faktycznego z danymi zawartymi w książce pojazdu oraz we wniosku o rejestrację,
— stwierdzeniu, czy stan techniczny pojazdu odpowiada wymaganiom (na postoju i podczas próbnej jazdy),
Niezależnie od tego pojazd podlega okresowym badaniom technicznym w terminach określonych w dowodzie rejestracyjnym.
Nowe pojazdy nie przeznaczone do przewozu publicznego podlegają pierwszemu okresowemu badaniu technicznemu po upływie 3 lat od daty pierwszej rejestracji. [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub zmiany przeznaczenia pojazdu, pojazd taki powinien być poddany badaniu technicznemu.
Pojazd powinien być przedstawiony również i do ogólnego przeglądu, próbnego poboru lub poboru pojazdów w terminie i miejscu wyznaczonym w karcie powołania.
Właściciel pojazdu obowiązany jest w ciągu 14 dni zawiadomić wydział komunikacji o wszelkich zmianach danych wymienionych w dowodzie rejestracyjnym, a w razie przeniesienia miejsca stałego postoju (garażowania) pojazdu lub zmiany swego stałego zamieszkania na obszarze miasta wyłączonego z województwa zwrócić dowód i tablice rejestracyjne w wydziale komunikacji, właściwym dla .nowego miejsca zamieszkania, który to wydział z kolei wyda nowy dowód i inne tablice rejestracyjne bez badania technicznego.
Wycofanie pojazdu z ruchu następuje przez zwrot, unieważnienie lub odebranie dowodu i tablic rejestracyjnych, co potwierdza wydział komunikacji na unieważnionym dowodzie rejestracyjnym, który zastępuje potwierdzenie zgloszenia do ewidencji. Wydział komunikacji może zarządził wycofanie pojazdu z ruchu po stwierdzeniu, że pojazd nie Odpowiada warunkom technicznym, a dalsze jego użytkowanie zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu. Również w razie nieuiszczenia przez właściciela składki za Obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, wykonywania przewozu publicznego niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi obowiązującymi przepisami, niemożności ustalenia właściciela pojazdu, jego miejsca zamieszkania, nieprzedstawienia pojazdu do badania technicznego w terminie i miejscu wyznaczonym oraz w razie stwierdzenia, że pojazd jest używany niezgodnie z jego przeznaczeniem wydział komunikacji może orzec wycofanie pojazdu z ruchu. Czasowe dopuszczenie do ruchu. Wydział komunikacji może wydać czasowe pozwolenie dopuszczające pojazd do ruchu oraz tablice ze znakami próbnymi, jeżeli pojazd ma być używany do jazd nie mających charakteru normalnej eksploatacji. Korzystanie z czasowego pozwolenia jest dozwolone tylko w zakresie i na warunkach w nim wyszczególnionych.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór