Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Przyspieszenie

Tuesday, September 17th, 2019

…read more

Wskaźnik dynamiczny

Tuesday, September 17th, 2019

Charakterystyka przyspieszeń samochodu. Podczas rozpędzania samochodu szybkość jazdy wzrasta, a dzięki zwiększaniu dopływu mieszanki do cylindrów silnika, nastepuje naruszenie jego równowagi cieplnej, czemu towarzyszy chwilowy spadek mocy silnika (część ciepła zostaje zużyta na podniesienie średnich temperatur ścianek cylindra, mieszanka ma chwilowo niezbyt właściwy skład itp.). Spadek mocy silnika w tym okresie sięga 2. . .500 co powoduje proporcjonalne w przybliżeniu zmniejszenie sie wskaźnika dynamicznego. …read more

Określanie siły napędowej.

Tuesday, September 17th, 2019

Siła napędowa, działająca na kołach napędowych samochodu zależy od wielkości momentu obrotowego, rozwijanego przez silnik, wielkości przełożenia w układzie napędowym samochodu oraz sprawności mechanicznej układu napędowego. Zmienność siły napędowej zależy przede wszystkim od zmienności momentu obrotowego silnika, a wiec wynika z jego charakterystyki.[przypisy: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Siła napędowa zmienia się w zależności od prędkości ruchu samochodu, podobnie jak zmienia sie moment obrotowy w zależności Od prędkości obrotowej wału korbowego. Dla każdej prędkości ruchu samochodu siła napędowa jest dokładnie określona.
Omówiony stan równowagi jest chwilowy, ponieważ pojazd porusza się ruchem przyspieszonym, wskutek czego prędkość samochodu wzrasta, a siła Własności ruchowe samochodu najdogodniej wyznacza się metodą wykreślną. W tym celu nanosi się na wspólny wykres poszczególne człony równania bilansu, a więc krzywą siły napędowej i krzywą sumy oporów ruchu w funkcji szybkości jazdy. Graficzna postać równania spełnia warunek bilansu sił działających na samochód równowagi określony równaniem bilansu w punkcie S (przecięcia krzywej siły napędowej PR z krzywą oporów chu Po), rzędna punktu S jest wspolna dla obu tych krzywych. …read more

Jazda w kolumnie

Monday, September 16th, 2019

Podczas jazdy w kolumnie pojazdy poruszają się z takimi samymi stałymi prędkościami V w odstępach So. Jeżeli w pewnej chwili rozpoczyna sie hamowanie pojazdu poprzedzającego z opóźnieniem al, które trwa przez tl [sek] (aż do zatrzymania) — w okresie tym pojazd przebywa drogę Si. Natomiast kolejny pojazd jadący z tylu jeszcze przez czas reakcji tr przebywa drogę Sr z niezmienioną prędkością V. Dopiero potem rozpoczyna się jego hamowanie z opóźnieniem, trwające te [sek], przy czym pojazd ten przebywa drogę S2 (aż do zatrzymania).
Przyjąć można, że zderzenie nie nastąpi, jeżeli pojazd jadący z tyłu zatrzyma się co najmniej w odległości 1 m od pojazdu poprzedzającego, przy czym odległość ta, mierzona od tyłu samochodu poprzedzającego do tylu kolejnego samochodu, wynosi orientacyjnie : dla samochodu osobowego około 5 m, cięzarowego — około 10 m, autobusu lub ciągnika z naczepą — 15. . …read more

Jazda w kolumnie

Monday, September 16th, 2019

Odcięta punktu N wyznacza dopuszczalną w założonych warunkach prędkość zbliżania się pojazdu A do skrzyżowania, która wynosi VA 15,5 km/godz. Powyższe dowodzi, że zwłaszcza w ruchu miejskim do skrzyżowań trzeba dojeżdżać bardzo ostrożnie, ze znacznie zmniejszona szybkością jazdy.
Prowadzenie samochodu w ruchu o dużym natężeniu, zwłaszcza w miastach, zmusza coraz częściej do jazdy w kolumnach nierzadko wieloszeregowych. Prędkości tego rodzaju kolumn sa przeważnie stosunkowo duże, przy czym poszczególne pojazdy poruszają sie jeden za drugim w niewielkich odstępach. Warunki takie sprzyjają zderzeniom, ponieważ w razie nagłego zahamowania któregoś z pojazdów, pojazd jadący za nim z tylu może nań najechać, bynajmniej nie tylko wskutek nieuwagi kierowcy. Jeżeli odstępy pomiędzy kolejnymi pojazdami w kolumnie są zbyt małe, zderzenia są często nie do uniknięcia, ze względu na okresy czasu potrzebne na reakcje kierowców. …read more

Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu

Monday, September 16th, 2019

Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu istnieje, jeżeli widoczność na skrzyżowaniu jest ograniczona — np. przez narożnik domu. Typowa sytuacja powstaje, kiedy pojazd A jadący w odległości y od domu zbliża się do skrzyżowania z prędkością VA; a pojazd B (nadjeżdżający z prawej strony, a więc z pierwszeństwem przejazdu) jadący w odległości x od domu przybliża się z prędkością VB. Kierowca pojazdu A może zauważyć nadjeżdżający pojazd B dopiero wówczas, kiedy pojazdy znajdą się w punktach A i B odległych od skrzyżowania osi ruchu C o odcinki a oraz b.
Przejeżdżanie przez skrzyżowanie wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ istnieje zawsze niebezpieczeństwo zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym drogą poprzeczną. Już w odpowiedniej odległości przed skrzyżowaniem trzeba więc dostatecznie zmniejszyć szybkość jazdy.
Przedstawiając omawianą sytuacje na wykresie ruchu obu samochodów dobrano najbardziej niekorzystny przypadek, kiedy pojazdy poruszając się z niezmienionymi prędkościami nieuchronnie zderzają sie w punkcie C, po upływie okresu czasu ts. …read more

Wyprzedzanie pojazdu

Monday, September 16th, 2019

Wyprzedzanie stanowi zawsze okres zwiększonego niebezpieczeństwa, ponieważ wymaga zwiększenia szybkości jazdy przez wyprzedzającego i zgodnie z przepisami ruchu zjechania na środek lub nawet na lewa stronę jezdni, przeznaczoną do ruchu o kierunku przeciwnym. Dlatego całkowita droga, którą pojazd wyprzedzający musi przejechać (tzw. droga wyprzedzania), powinna być nie tylko jak najkrótsza, ale i ściśle określona, aby w znanych warunkach drogowych kierowca mógł trafnie oceniać możliwości wyprzedzania innych pojazdów.[hasła pokrewne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Podczas wyprzedzania pojazd wyprzedzający przeważnie najpierw przyspiesza swój ruch, a następnie zwalnia do pierwotnej prędkości. Pojazd wyprzedzający może również wykorzystywać jedynie swą przewagę prędkości, czyli wyprzedzać zachowując jednostajną prędkość ruchu, lecz zdarza się to niezbyt często — przeważnie na autostradzie lub prostych odcinkach szos.
Wyprzedzanie ze stałą prędkością. Wyprzedzanie rozpoczyna się, kiedy pojazd wyprzedzający zbliża sie na odległość So do pojazdu wyprzedzanego, a kończy kiedy pojazd wyprzedzający znajdzie się w odległości So przed pojazdem wyprzedzanym. …read more

Współczynnik przyczepności

Monday, September 16th, 2019

Im współczynnik przyczepności jest mniejszy, tym mniejsza jest dopuszczalna siła hamowania. Dopuszczalne siły hamowania w zależności od opóźnienia hamowania (a h), przy rozmaitych współczynnikach przyczepności (P) ujmuje sie w oddzielnych wykresach, dla kół przedniej osi oraz dla kół tylnej osi. Każdy z wykresów składa się ze zbioru prostych, z których każda określa zależność pomiedzy dopuszczalną siła hamowania a opóźnieniem hamowania przy innym współczynniku przyczepności. Znając opóźnienie hamowania oraz współczynniki przyczepności z tego rodzaju wykresów można wprost wyznaczac graniczne siły hamowania, wskutek działania których kola jezdne nie ulegają jeszcze zablokowaniu.
Działanie hamulców samochodu. Charakterystykę działania mechanizmów hamulcowych kół jezdnych samochodu dobiera się przeważnie w taki sposób, że stosunek sił hamujących, uzyskiwanych na kolach przedniej osi i na kolach tylnej osi, jest stały.
Wykres hamowania sporządza sie przez naniesienie na wspólny wykres o współrzędnych siła opóźnienie hamowania:
— prostych charakteryzujących największe dopuszczalne siły hamowania dla różnych współczynników przyczepności,
— prostej określającej siłę hamowania osi samochodu w wyniku działania układu hamulcowego.
Wykres hamowania pozwala na odczytywanie wprost największego opóźnienia hamowania w danych warunkach drogowych (jeżeli znany jest współczynnik przyczepności g). …read more

Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu

Sunday, September 15th, 2019

Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu na zakręcie pochylonym wynosi Vg • R [m/sek], a zatem jest większa niż w razie zakręcania samochodu w poziomie.
Utrata stateczności ruchu wskutek znoszenia bocznego. Podczas prostoliniowego ruchu samochodu (kąt skrętu kół przednich = O), chwilowe wystąpienie siły bocznej może spowodować boczne znoszenie pojazdu i odchylenie od jego dotychczasowego kierunku ruchu.
Samochód podsterowny obraca się w strone zgodną z kierunkiem siły zakłócającej ruch pojazdu, czyli chwilowy środek obrotu leży po przeciwnej stronie (R O) niż dla pojazdu nadsterownego (R > O), Pojawiająca się wówczas siła bezwładności przeciwstawia się bocznemu znoszeniu pojazdu i usiłuje go z powrotem wprowadzić na tor prostoliniowy — przeciwdziałając sile odśrodkowej, Samochód podsterowny opiera się więc wprowadzeniu w zakręt wykazując skłonność do zachowywania ruchu prostoliniowego, czyli odznacza się statecznością. [więcej w: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Zarzucanie samochodu. Utrata przyczepności kół przednich, czyli tzw. poślizg, nie jest w zasadzie zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ w przypadku poślizgu tylko osi przedniej samochód zachowuje się identycznie jak pojazd podsterowny i usiłuje samoczynnie powrócić na pierwotny kierunek ruchu (b > ô2). …read more

Warunek równowagi poprzecznej

Sunday, September 15th, 2019

Zakręcający samochód tak długo utrzymuje równowagę, jak długo jego koła wewnętrzne wywierają jeszcze naciski na jezdnię. Kiedy koła wewnętrzne odrywają się od jezdni, samochód przewraca się pod działaniem siły odśrodkowej. Warunkiem równowagi poprzecznej samochodu podczas zakręcania jest więc istnienie większej od zera reakcji normalnej, działającej na wewnętrzne koła pojazdu.
Jeżeli zatem odległość środka ciężkości samochodu od jezdni jest mniejsza lub co najwyżej równa połowie rozstawu kół, to samochód nigdy nie wywróci się, ponieważ siła przyczepności utrzymująca ruch po luku koła zostanie pokonana przez odśrodkową siłę bezwładności i samochód wcześniej ulegnie bocznemu poślizgowi nim zdąży się wywrócić. [więcej w: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Graniczne prędkości ruchu po krzywiźnie. Warunek równowagi poprzecznej narzuca ograniczenie prędkości ruchu zakręcającego samochodu.
Dopuszczalna prędkość samochodu poruszającego się po krzywiźnie o promieniu R jest więc tym większa, im większy jest rozstaw kół lub im niżej znajduje się środek ciężkości pojazdu. …read more