Koszty bezpośrednie stacji obsługi lub warsztatu naprawczego

Koszty bezpośrednie stacji obsługi lub warsztatu naprawczego prowadzonego w ramach działalności przedsiębiorstwa transportowego obejmują:
— materiały bezpośrednie (akcesoria, materiały techniczne, surowce),
— robociznę bezpośrednią (monterów, smarowników, blacharzy, elektryków),
— inne koszty bezpośrednie (koszty obróbki przez warsztaty obce).
Koszty pośrednie usługi (samochodu) są to koszty, których wysokości przypadającej na poszczególne usługi i samochody nie określa się na podstawie dokumentów pierwotnych, lecz ustala za pomocą umownych kluczy po działowych. Do kosztów tych zalicza się koszty związane z organizacją procesu produkcji na określonym odcinku produkcyjnym, na ogól wydziale. Stąd też koszty te nazywane Są kosztami wydziałowymi.
Do kosztów pośrednich należą także koszty zarządzania, czyli tzw. koszty ogólnozakładowe.
Koszty podstawowe i ogólne. Od kosztów bezpośrednich i pośrednich należy odróżniać koszty podstawowe (zwane inaczej kosztami technologicznymi) i koszty ogólne (zwane kosztami ogólnogospodarczymi),
Koszty podstawowe obejmują te pozycje kosztów, które wiążą sie ściśle z procesami produkcyjnymi wytwarzania usług i wywierają decydujący wpływ na poziom ogólnej zmiany kosztów produkcji. Do kosztów podstawowych zalicza się: place pracowników produkcyjnych, ubezpieczenia społeczne, delegacje i przejazdy, materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, amortyzacje, naprawy eksploatacyjne taboru oraz koszty wydziałowe bezpośrednio związane z procesem wytwarzania usług. [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Koszty ogólne obejmują koszty organizacji, kierowania i obsługi produkcji usług. Do kosztów ogólnych zalicza się koszty bezpośredniego zarzadzania, a wiec koszty ogólnowydziałowe oraz koszty pośredniego zarządzania, czyli koszty ogólnozakładowe.
Można stwierdzić, że:
1) koszty w układzie rodzajowym — koszty bezpośrednie fazy produkcji + koszty pośrednie produkcji,
2) koszty bezpośrednie fazy produkcji koszty bezpośrednie usługi – koszty wydziałowe,
3) koszty pośrednie fazy produkcji — koszty ogólnozakładowe ,
4) koszty pośrednie usługi = koszty wydziałowe – koszty ogólnozakładowe,
5) koszty podstawowe + koszty ogólne koszty bezpośrednie + koszty pośrednie,
6) koszty podstawowe > koszty bezpośrednie,

7) koszty ogólne < koszty pośrednie.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe