Koszty bezwzględnie stałe oraz koszty względnie stałe

Koszty stałe i zmienne. W klasyfikacji kosztów własnych stosuje się również pojęcia kosztów stałych i zmiennych. Koszty stale w zasadzie nie zależą od rozmiarów produkcji, lecz mają ten charakter tylko w razie zachowania określonych warunków i wielkości produkcji. W przypadku zmiany warunków pracy i przekroczenia określonych rozmiarów produkcji następuje wzrost tych kosztów, po czym utrzymują się one znowu na nowo osiągniętym poziomie.
Rozróżnia sie dwa rodzaje kosztów stałych: koszty bezwzględnie stałe oraz koszty względnie stałe.
Koszty bezwzględnie stałe (np. amortyzacja, podatki od nieruchomości) w zasadzie zupełnie nie zależą od wielkości produkcji. Natomiast koszty względnie stałe (np. koszty oświetlenia) ulegają minimalnym wahaniom w zależności od zmian w wielkości produkcji.
Koszty zmienne kształtują się w pewnej proporcji do rozmiarów produkcji i zmiana tych wielkości powoduje wzrost lub zmniejszenie sie kosztów zmiennych. Do kosztów zmiennych zalicza się: materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, amortyzację, naprawy eksploatacyjne taboru, płace, ubezpieczenia społeczne oraz delegacje i przejazdy.
Do kosztów zmiennych zalicza sie też część kosztów wydziałowych, ponieważ wysokość ich wiąże się z wielkością produkcji.
Koszty zmienne można podzielić na: [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
koszty degresywne, tj. wzrastające wolniej niż produkcja usług, np. konserwacje i naprawy bieżące taboru,
— koszty progresywne, tj. zwiększające się szybciej niż produkcja usług, np. wynagrodzenie za prace w godzinach nadliczbowych,
— koszty wprost proporcjonalne, tj. wzrastające równoległe do stopnia wzrostu rozmiaru produkcji usług.
Uwzględniając wpływ średniej odległości przewozu można podzielić koszty na: zależne i niezależne od odległości przewozu.
Koszty niezależne od odległości przewozu obejmują: płace, ubezpieczenia społeczne, delegacje i przejazdy, koszty wydziałowe oraz koszty ogólnozakładowe. Podział kosztów na stale i zmienne jest podziałem Umownym. Nie ma bowiem w praktyce kosztów bezwzględnie stałych i zmiennych, a przeprowadzenie między nimi linii granicznej jest dyskusyjne.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe