Organa kontroli ruchu drogowego – c.d.2

Organa kontroli drogowej obowiązane są do:
— uniemożliwienia kierowania pojazdem kierowcy znajdującemu się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka oraz zatrzymania pojazdu,
— uniemożliwienia dalszego korzystania z pojazdu, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu.
W odniesieniu do kierowców oraz traktorzystów będących w czynnej służbie wojskowej i prowadzących pojazdy wojskowe, właściwe są organa wojskowe, które są powiadamiane przez organa kontroli drogowej w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów o ruchu drogowym.
Wskaźniki mogą być wyrażone w jednostkach miary i wówczas są to tzw. wskaźniki naturalne lub w jednostkach pienieżnych, czyli tzw. wskaźniki wartościowe. [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
Spośród wskaźników jakościowych największe znaczenie mają wskaźniki techniczno-ekonomiczne, a wśród nich techniczno-eksploatacyjne.
Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne, używane przeważnie w planowaniu transportu samochodowego, dzielą się na zasadnicze i złożone.
Do wskaźników zasadniczych należą:
— ładowność (q), mierzona w tonach,
— odcinek pracy (L), mierzony w kilometrach,
— szybkość techniczna (VI), mierzona w kilometrach na godzinę,
— czas postojów ładunkowych (Tnw), mierzony w minutach lub godzinach, współczynnik wykorzystania ładowności (C), współczynnik wykorzystania przebiegu (B), współczynnik wykorzystania taboru dobowy czas pracy (Td), mierzony w godzinach.
Do wskaźników złożonych należą :
— szybkość eksploatacyjna (Ve), czyli przebieg pojazdu w jednej godzinie pracy,
— godzinny przebieg ładowny (Ve • B),
— godzinna liczba jazd ładownych (Wz), — godzinna wydajność transportu mierzona w tonach (IVQ) lub mierzona w tonokilometrach (WP),
— zatrudnienie taboru (Te), czyli liczba godzin pracy pojazdu lub pojazdów w dowolnym czasie posiadama,
— ogólny przebieg w dowolnym czasie posiadania pojazdu (K),
— przebieg ładowny w dowolnym czasie posiadania pojazdu (KO,
— liczba jazd ładownych w dowolnym okresie posiadania pojazdu (Z),
— wydajność transportu wyrażona w jednostkach przewozu, tj. w tonach lub pasażerach (Q) albo w jednostkach pracy przewozowej, tj. w tonokilometrach (Tkm) lub pasażero-kilometrach (pkm).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór