Organa kontroli ruchu drogowego

Do czuwania nad porządkiem i bezpieczeństwem ruchu na drogach publicznych powołani są: — funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej,
— uprawnieni przez organa MO członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej,
— inspektorzy gospodarki samochodowej Ministerstwa Komunikacji i wydziałów komunikacji prezydiów rad narodowych.
Do wymierzania i pobierania grzywien w drodze mandatu karnego oraz legitymowania użytkowników dróg upoważnieni są tylko funkcjonariusze MO. Przeprowadzający kontrolę obowiązany jest się uprzednio wylegitymować. Umundurowani funkcjonariusze MO legitymują się tylko na żądanie kontrolowanego; w celu zatrzymania pojazdu podaja znaki ręką, pałką lub tarczą milicyjna, albo latarką ze światłem czerwonym i dla zwrócenia uwagi mogą posługiwać się gwizdkami. Pozostali uprawnieni do kontroli obowiązani są posługiwać się wyłącznie tarczą lub latarką ze Światłem czerwonym ; mają oni prawo zatrzymywania pojazdów przez całą dobę tylko na obszarach miast, tła innych obszarach zabudowanych tylko w ciągu dnia, a na drogach poza obszarami zabudowanymi w ciągu dnia tylko wówczas, kiedy poruszają się po drodze pojazdem samochodowym.
Organa kontroli drogowej uprawnione są do:
— sprawdzania i zatrzymywania dokumentów pojazdu oraz dokumentów uprawniających do kierowania tym pojazdem,
— sprawdzania urządzeń pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
— sprawdzanie za pomocą odpowiednich środków, czy kierujący znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka, [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
— udzielanie użytkownikom dróg wiążących poleceń co do sposobu używania drogi.
Dwóch ostatnich uprawnień nie posiadają inspektorzy gospodarki samochodowej.
Organa kontroli drogowej upoważnione są do:
— nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za przekroczenia nie zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a stanowiące dość poważne naruszenie porządku ruchu, np. za postój w miejscu zakazanym, za zakłócenie ruchu na skrzyżowaniach ulic oraz za niektóre braki w wyposażeniu lub utrzymaniu pojazdu, np. brak tłumika lub sygnału, któregokolwiek ze świateł (w okresie od zmierzchu do Świtu), światła STOP itp.,
— nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z jednoczesnym udzielaniem ostrzeżenia za przekroczenia mogące zagrozić bezpieczeństwu ruchu i stanowiące dość poważne naruszenie porządku ruchu, np. za używanie Świateł drogowych w miastach, za przeciążanie pojazdu, za niestosowanie się do znaków dawanych przez umundurowanych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej regulujących lub kontrolujących ruch drogowy, za niestosowanie się do znaków drogowych itp.; w takich przypadkach organ kontroli drogowej sporządza i przesyła notatkę o wymierzeniu kary wraz z odcinkiem wkładki kontrolnej (karty ostrzeżeń) do właściwego wydziału komunikacji,

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór