Siły i momenty działające na zakręcający samochód

Posted by admin on September 15th, 2019
Comments Off on Siły i momenty działające na zakręcający samochód

…read more

Poślizg boczny

Posted by admin on September 15th, 2019
Comments Off on Poślizg boczny

W zakresie małych sił bocznych kąt bocznego znoszenia jest wprost proporcjonalny do siły bocznej. Natomiast pod wpływem średniej lub dużej siły bocznej w tylnej części powierzchni przylegania bieżnika do nawierzchni przezwyciężone zostają opory przyczepności i rozpoczyna się częściowy poślizg elementów bieżnika, czemu towarzyszy szybkie zwiększanie się kąta bocznego znoszenia.
Jeżeli siła boczna zrównuje się z graniczną silą przyczepności, koło traci przyczepność do nawierzchni, a kąt bocznego znoszenia zbliża się do 900.
Chwilowy środek obrotu zakręcającego samochodu Pojazd poruszając się po krzywiźnie jednocześnie obraca się. a wiec chwilowo wszystkie jego punkty zataczają łuki względem określonego stałego punktu, zwanego środkiem obrotu. Podczas zakręcania samochodu jego koła jezdne powinny się zatem obracać wokół osi przecinających się w jednym wspólnym punkcie — w środku obrotu S. Okoliczność ta zmusza do wyposażania każdego samochodu w układ kierowniczy, który podczas zakręcania ustawia kola przednie w taki sposób, że chwilowy środek obrotu pojazdu leży na wspólnej osi obrotu sztywno osadzonych kół tylnych. …read more

Stateczność ruchu i kierowalność samochodu

Posted by admin on September 15th, 2019
Comments Off on Stateczność ruchu i kierowalność samochodu

Stateczność ruchu samochodu, zwana potocznie „dobrym trzymaniem się drogi”, jest to skłonność pojazdu do samoczynnego utrzymywania kierunku ruchu nadanego przez kierowcę ustawieniem kół przednich oraz skłonność do samoczynnego powracania do nadanego kierunku ruchu w razie wytrącenia z niego, np. wskutek przypadkowego krótkotrwałego impulsu zewnętrznego. Stateczność ruchu samochodu zależy od wielu czynników, jak: charakterystyczne parametry układu kierowniczego, rodzaj i działanie zawieszenia, wielkość i rozkład mas samochodu, jego wymiary główne oraz rodzaj ogumienia.
Kierowalność samochodu jest to skłonność pojazdu do przyjmowania kierunku ruchu nadawanego mu przez kierowcę za pomocą koła kierownicy i utrzymywania tego kierunku podczas jazdy ze średnią lub dużą szybkością. Zwrotność Samochodu jest to zdolność pojazdu do wykonywania zakrętów i zawracania możliwie małym promieniem, czyli do manewrowania na ograniczonej przestrzeni. Zwrotność stanowi jeden z czynników kierowalności samochodu i tylko pośrednio wpływa na stateczność ruchu pojazdu. …read more

Wymiary charakteryzujące ustawienie kół i zwrotność pojazdu

Posted by admin on September 14th, 2019
Comments Off on Wymiary charakteryzujące ustawienie kół i zwrotność pojazdu

…read more

Konstrukcyjne wymiary główne

Posted by admin on September 14th, 2019
Comments Off on Konstrukcyjne wymiary główne

…read more

Wymiary charakteryzujące wielkość pojazdu

Posted by admin on September 14th, 2019
Comments Off on Wymiary charakteryzujące wielkość pojazdu

Sporządzając wykresy dla każdego przełożenia otrzymuje się pełną charakterystykę dynamiczną uzupełnioną krzywymi stałego godzinowego zużycia paliwa na wszystkich biegach. Ponieważ przyjęto ogólnie oceniać zużycie paliwa w litrach na 100 km, zatem otrzymane wyniki przelicza się wyznaczając krzywe stałego zużycia: QI const.
Punkty krzywej stałego zużycia w litrach na 100 km są określone odciętymi obliczanymi z przekształconej zależności: V = 100 Gh/7 • Q oraz leżą na Odpowiedniej krzywej Gh — const.
Mając do analizy zużycia paliwa przez samochód tylko charakterystykę zewnętrzną silnika z krzywymi mocy, momentu i jednostkowego zużycia paliwa, po sporządzeniu uniwersalnej charakterystyki zawierającej krzywe stałej mocy i stałego jednostkowego zużycia paliwa, trzeba wyznaczyć krzywe stałego godzinowego zużycia, obliczając położenie punktów.
Obrys samochodu jest to graniczna linia konturowa zarysu rzutu sylwetki samochodu na określoną płaszczyznę. Rozróżnia się Obrys rzutu sylwetki pojazdu: — na płaszczyznę poziomą (obrys poziomy),
— na płaszczyznę pionową, równoległą do podłużnej osi pojazdu,
— na płaszczyznę pionową, prostopadłą do podłużnej osi pojazdu.
Obrys pojazdu charakteryzują następujące wymiary główne:
— długość pojazdu (mm) — odległość w rzucie poziomym miedzy skrajnymi punktami podłużnego obrysu pojazdu obciążonego, z uwzględnieniem haków holowniczych, tablic rejestracyjnych itp. Obrys samochodu, szerokość pojazdu — odległość w rzucie poziomym miedzy skrajnymi punktami poprzecznego obrysu pojazdu, z uwzględnieniem kierunkowskazów, lusterek itp., [podobne: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ] wysokość pojazdu (mm) — odległość między płaszczyzną jezdni i równoległą do niej płaszczyzną przechodzącą przez najwyżej położony punkt pojazdu nieobciążonego, wymiary przelotów pod mostami, wiaduktami itp., dwupoziomowe skrzyżowania dróg, szerokość oraz krzywizny zakrętów dróg o nawierzchni ulepszonej. ograniczenia te odnoszą się w zasadzie tylko do samochodów ciężarowych i autobusów, jako największych, gdy chodzi o wymiary główne.
Maksymalne wymiary obrysu samochodu mieszczą się zwykle w następujących granicach :
— długość — samochodów osobowych na ogół nie przekracza 6000 mm, a ciężarowych 8600 mm; wyjątek stanowią autobusy, których długość przekracza często 10 m, — szerokość — samochodów osobowych nie przekracza na ogół 2000 mm, a samochodów ciężarowych i autobusowych 2500 mm, wysokość — samochodów osobowych nie przekracza na ogół 2000 mm, a samochodów ciężarowych i autobusów 2500 mm.
Obrys poprzeczny samochodu ciężarowego o nadwoziu otwartym zależy często od wysokości załadowania przewożonym ładunkiem. …read more

Wskaźnik dynamiczny

Posted by admin on September 14th, 2019
Comments Off on Wskaźnik dynamiczny

Tak ujęta zależność pozwala na sporządzenie uniwersalnego wykresu wskaźnika dynamicznego zestawianego z uniwersalną charakterystyką silnika. Obszar zawarty między tymi krzywymi na wykresie wskaźnika dynamicznego jest zbiorem punktów obrazujących stan ruchu samochodu, zaś obszar zawarty pomiędzy krzywa pe (lub Ms) i osią odciętych na wykresie charakterystyki silnika jest zbiorem punktów obrazujących stan pracy (obciążenia) silnika.
Rozszerzenie wykresu wskaźnika dynamicznego o obszar wartości ujemnych pozwala między innymi na określenie skuteczności hamowania silnikiem, kiedy pojazd dzięki swej bezwładności napędza silnik.
Każdorazowe obliczanie zużycia paliwa w danych warunkach drogowych jest uciążliwe. Toteż w celu umożliwienia szybkiej oceny zużycia paliwa przez silnik samochodu postępuje sie odwrotnie: nanosi się mianowicie na wykres charakterystyki dynamicznej krzywe zużycia paliwa dla każdego biegu.
Ponieważ z pomiarów podczas hamowania silnika otrzymuje sie wartości godzinowego zużycia paliwa, zatem sporządza się drugiego rodzaju uniwersalną charakterystykę silnika, zawierającą krzywe godzinowego zużycia paliwa: Gh = const.
Na uniwersalną charakterystykę nanosi się zgodnie z równaniem krzywe zmian peo przy różnych współczynnikach oporów drogi Wu, Wg, tlą. . . …read more

Zużycie paliwa

Posted by admin on September 14th, 2019
Comments Off on Zużycie paliwa

Metody określania zużycia paliwa. Silnik napędowy samochodu wykonując pracę użyteczną (polegającą na przezwyciężaniu oporów ruchu pojazdu) zużywa większe lub mniejsze ilości paliwa. Do oceny ekonomiczności pracy silnika i w trakcie analizy własności oraz przydatności samochodu używa sie w praktyce rozmaitych mierników zużycia paliwa, wśród których należy rozróżniać:
— jednostkowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki przewożonego ładunku i jednostki przebywanej drogi (tzw. zużycie paliwa na tono-kilometr lub zużycie paliwa na pasażero-kilometr), albo do jednostki mocy użytecznej i jednostki czasu (tzw. zużycie paliwa na konio-godzine — użytecznej mocy silnika lub mocy pędnej na kołach pędnych pojazdu),
— czasowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki czasu (np. …read more

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off on Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym eliminuje niedogodności wspomnianych skrzyżowań, lecz jest jednak bardzo kosztowne.
Istotny wpływ na sprawność ruchu drogowego ma Szerokość jezdni, a więc liczba pasów ruchu. Drogi samochodowe (autostrady) powinny mieć co najmniej cztery pasy ruchu odcinki drogi przyczyniają się do przedwczesnego zmeczenia kierowcy („działanie usypiające”), dlatego zmniejsza się je przez stosowanie łagodnych luków.
Aby zapewnić widoczność pionową, spadek podłużny zależnie od ukształtowania terenu (płaski, falisty, górski) nie powinien przekraczać: 3. . (drogi I kl), 3. . …read more

Elementy ruchu drogowego

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off on Elementy ruchu drogowego

Ruch drogowy obejmuje współdziałanie następujących elementów: droga, pojazd, kierowca oraz zasady ruchu. Droga ma poważny wpływ na przepustowość ruchu. Wiekszość dróg nie spełnia wymagań stawianych nowoczesnym drogom samochodowym, ponieważ ze względu na wadliwe skrzyżowania, zbyt małe szerokości, ostre zakręty, zbyt duże spadki podłużne, zwężenia w sąsiedztwie mostów, prowadzenie przez gesto zabudowane osiedla itp. nie zapewniają one dostatecznych warunków bezpieczeństwa i sprawności ruchu.
Droga powinna mieć jak najmniejszą liczbę skrzyżowań w jednym poziomie, ponieważ każde skrzyżowanie zmusza na ogół do zatrzymania lub co najmniej do zmniejszania prędkości pojazdu, co ogranicza przepustowość drogi. Jeżeli natężenie ruchu jest duże, skrzyżowania w jednym poziomie powinny być zastąpione objazdami lub ruchem okrężnym. …read more