Ciężary charakterystyczne

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off on Ciężary charakterystyczne

…read more

Wymiary użytkowe samochodu

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off on Wymiary użytkowe samochodu

…read more

Wymiary charakteryzujące swobodę ruchu samochodu w terenie

Posted by admin on September 13th, 2019
Comments Off on Wymiary charakteryzujące swobodę ruchu samochodu w terenie

Zdolność pojazdu do poruszania się po bezdrożach zależy od uksztaltowania dolnej części podwozia (czyli od jej obrysu podłużnego i poprzecznego) oraz od wysokości wystających części podwozia nad nawierzchnią drogi. Dn wymiarów określających własności terenowe pojazdu zalicza się: prześwit poprzeczny (m m) — mierzona Od płaszczyzny jezdni wysokość odcinka koła, którego obwód przechodzi przez teoretyczne punkty styku kół o najmniejszym rozstawie z płaszczyzną jezdni w obrysie poprzecznym pojazdu obciążonego i jest styczny do dolnej części obrysu pojazdu, z uwzględnieniem wsporników itp. (rys. 24-35 oraz 24-36), [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
— prześwit podłużny (mm) — mierzona Od płaszczyzny jezdni wysokość odcinka kola, którego obwód przechodzi przez teoretyczne punkty styku kół z płaszczyzną jezdni w obrysie podłużnym pojazdu obciążonego i jest styczny do obrysu pojazdu, z uwzględnieniem wsporników itp. (rys. …read more

Urządzenia drogowe

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off on Urządzenia drogowe

Do urządzeń drogowych zalicza sie zwykle słupy linii telekomunikacyjnych, drzewa, rowy, pachołki, poręcze, odbojnice, balustrady, szlabany, zapory itp.
Slupy linii telekomunikacyjnych oraz drzewa ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny znajdować się poza rowami. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu rowy odwadniające wykonuje się obecnie niezbyt głębokie, szerokie i o ścianach niezbyt stromych.
Pachołek jest to słupek ustawiony na poboczu drogi biegnącej nasypem o wysokości od 1,5. . .3,5 m. Zależnie od wysokości nasypu odległość pomiędzy pachołkami wynosi 12. …read more

Warunki ruchu miejskiego

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off on Warunki ruchu miejskiego

Wyprzedzać nie wolno na wąskiej drodze lub w warunkach ograniczonej widoczności (zakręty, duże spadki podłużne oraz podczas mgły, śnieżycy itp.), na skrzyżowaniach i rozwidleniach dróg z wyjątkiem skrzyżowań, na których ruch jest kierowany, na przejazdach kolejowych oraz na przejściach przez jezdnię.
Biorąc ogólnie, warunki ruchu miejskiego, zwłaszcza wielkomiejskiego, sa o wiele trudniejsze, a bezpieczeństwo ruchu dużo mniejsze niż w warunkach ruchu pozamiejskiego. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy, to: duże natężenie ruchu, bardzo zróżnicowane układy poruszających się pojazdów, udział w ruchu tramwajów, trolejbusów oraz przechodniów.
Szczególnego znaczenia w ruchu wielkomiejskim nabierają zagadnienia przelotowości skrzyżowań i bezpieczeństwa ruchu na nich. Na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu kierowanie ruchem może być przeprowadzane przez funkcjonariuszy służb drogowych ręcznie lub za pomocą sygnałów świetlnych, albo przez zastosowanie automatycznej sygnalizacji świetlnej.
Ręczne kierowanie ruchem, pod warunkiem należytego wyszkolenia i dostatecznej wprawy kierującego, jest najbardziej elastyczne i daje największą przelotowość skrzyżowania, szczególnie w razie ruchu wybitnie zróżnicowanego (tramwaje). Kierowanie ruchem za pomocą sygnałów świetlnych jest dość elastyczne, lecz ogranicza w pewnym stopniu przelotowość skrzyżowania, ponieważ uniemożliwia do_raźne interwencje w skomplikowanych sytuacjach. [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Stosowana w Polsce automatyczna sygnalizacja świetlna jest sygnalizacją sztywną, która wydatnie zmniejsza przelotowość skrzyżowań. …read more

Natężenie ruchu drogowego

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off on Natężenie ruchu drogowego

Miarą natężenia ruchu drogowego (przelotowości drogi) jest liczba samochodów przejeżdżających w ciągu godziny przez określony odcinek jednego pasa drogi. Największą przelotowość drogi można uzyskać w razie jazdy pojazdów tego samego rodzaju w kolumnie z jednakowymi prędkościami i z zachowaniem najmniejszych odległości między nimi. DO obliczenia przelotowości drogi, którą jadą samochody w kolumnie, można posłużyć się zależnością: N 1000 V/So pojazdów/godz • pas, gdzie: V szybkość kolumny [km/godz] oraz So odległość między poszczególnymi pojazdami [ml. Przelotowość drogi wzrasta proporcjonalnie z podwyższaniem prędkości ruchu kolumny. Jednak w praktyce, ze względu na trudności w utrzymaniu jednakowych warunków ruchu wszystkich pojazdow kolumny (jednoczesne uruchamianie hamulców oraz przyspieszanie) maksimum przelotowości występuje w zakresie stosunkowo małych szybkości jazdy. …read more

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off on Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Szybki rozwój motoryzacji pociąga za sobą niestety wzrost liczb wypadków drogowych. Wskutek wypadków w Polsce poniosło śmierć: w 1959 r. — 1935 osób, w, 1963 r. — 2424 osoby; a rannych zostało: w 1059 r. — 17 777 osób, w 1063 r. …read more

Wyprzedzanie

Posted by admin on September 12th, 2019
Comments Off on Wyprzedzanie

Podczas jazdy w kolumnie kierowca spełnia zadania „regulatora”, a więc powinien utrzymywać właściwą odległość od pojazdu jadącego przed nim, jak również dostatecznie szybko reagować na zmniejszanie sie lub zwiększanie tej odległości.
Kierowca w razie niebezpieczeństwa powinien reagować nie tylko szybko, ale również i właściwie. Dotyczy to zwłaszcza hamowania i rzeczywistego czasu reakcji, zależnego od indywidualnych cech kierowcy. Ten sam kierowca w rozmaitych okolicznościach może reagować z różną szybkością, Najogólniej czas reakcji kierowcy dzieli się na reakcję psychiczną (przekazanie doznanego spostrzeżenia do ośrodków nerwowych) oraz reakcje fizyczna (przeniesienie prawej nogi z pedału przyspieszenia na pedał hamulca i przesunięcie go o tzw. skok jałowy). W okresie reakcji kierowcy prędkość pojazdu jest praktycznie taka sama jak przed zauważeniem niebezpieczeństwa,
Droge przebywaną przez pojazd . …read more

Wyposażenie samochodu – c.d.3

Posted by admin on September 11th, 2019
Comments Off on Wyposażenie samochodu – c.d.3

Tabliczka znamionowa, metalowa umieszczona w dostepnym miejscu i podająca markę fabryczną, rok produkcji, ciężar własny pojazdu, ładowność (dla ciągnika rolniczego ciężar wyposażenia) lub liczbę miejsc w pojeździe, numery fabryczne silnika i podwozia lub silnika i nadwozia samonośnego.

Narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania drobnych napraw w drodze.
Autobusy lub samochód ciężarowy nie przeznaczony do przewozów i publicznych powinien mieć z prawej strony napis 0 wymiarach przynajmniej 18 x 24 cm, zawierający nazwę i adres firmy lub Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela. Państwowe autobusy i samochody ciężarowe powinny bye oznaczone jednolicie i napisy na nich powinny określać dział administracji państwowej, do którego pojazd należy.
Każdy pojazd przeznaczony do przewozów publicznych powinien być zaopatrzony z obu stron nadwozia w napis zawierający nazwę przedsiębiorstwa lub nazwisko właściciela. Umieszczenie skrótu lub specjalnego godła przez przedsiebiorstwo jest dozwolone tylko za zgodą właściwego prezydium WRN. Ponadto samochody ciężarowe powinny być zaopatrzone w napisy na obu stronach skrzyni, określające dozwolony zasięg przewozów. Nie dotyczy to samochodów należących do Państwowej Komunikacji Samochodowej, które nie są ograniczone obszarem przewozu. …read more

Wyposażenie samochodu – c.d.2

Posted by admin on September 11th, 2019
Comments Off on Wyposażenie samochodu – c.d.2

Kierunkowskazy sygnalizujące zamiar zmiany kierunku jazdy, widoczne z przodu i tyłu pojazdu: lampowe o światłach błyskowych, umieszczone symetrycznie na jednakowej wysokości zewnątrz pojazdu — z boku albo w jego obrysie z przodu i z tyłu (nie dalej niż 40 cm od Obrysu), ramieniowe wahające sie podczas jazdy o światłach stałych lub ramieniowe o światłach błyskowych. Wysokość umieszczenia kierunkowskazów powinna się zawierać w granicach 0,4. . .1,50 m dy tego wymaga konstrukcja pojazdu — do 2,10 m). Światła kierunkowskazów lampowych i ramieniowych, umieszczonych zewnątrz pojazdu — z boku, powinny być czerwone lub żółte, natomiast lampowych umieszczonych w obrysie pojazdu, przednie — białe lub żółte, tylne — czerwone lub żółte. …read more