Pojęcia zasadnicze

Wskaźniki złożone oblicza się posługując się wskaźnikami zasadniczymi oraz czasem posiadania pojazdów (Di) wyrażonym w wozodniach.
Znajomość zasadniczych wskaźników techniczno-eksploatacyjnych oraz praw rządzących procesem transportu umożliwia obliczenie średniej odległości przewozu jednej tony lub jednego pasażera oraz tworzenie wskaźników syntetycznych.
Do wskaźników syntetycznych należą :
wydajność transportu odniesiona do jednego wozodnia posiadania pojazdu, wydajność transportu odniesiona do jednego wozodnia posiadania, przypadająca na jedną tonę ładowności,
— wydajność transportu odniesiona do jednego kilometra przebiegu.
Do wskaźników techniczno.eksploatacyjnych zalicza się także wskaźniki pomocnicze, służące np.: — do oceny stopnia wykorzystania przyczep,
— do oceny działalności zaplecza technicznego,
— do obliczania ilości materiałów potrzebnych do eksploatacji,
— do obliczania liczby potrzebnych czynności obsługowo-
-naprawczych, napraw głównych i czasu ich trwania. [hasła pokrewne: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
Czas posiadania pojazdu (lub taboru — Di) — jest to okres (liczba dni), w którym dany pojazd znajduje się w rzeczywistym posiadaniu danej jednostki; mierzy się go wozodniami. Przestoje z przyczyn technicznych (napraw i przeglądów) nie wpływają na liczbę wozodni.
Czas pracy pojazdu (De = wozodni eksploatacji) — jest to liczba dni, podczas których pojazd faktycznie pracował. Przebieg pojazdu (K) — jest to liczba kilometrów przebytych przez pojazd w określonym czasie.
Przebieg ładowny pojazdu (KE) = jest to liczba kilometrów przebytych w określonym czasie przez pojazd z ładunkiemZa trudnienie pojazdu (Te) — jest to suma godzin pracy pojazdu w czasie jego posiadania.
Przewóz (Q) — jest to liczba naładowanych i przewiezionych ton (lub pasażerów) bez względu na odległość, na jaką ładunek został przetransportowany.
Praca przewozowa {P) — jest to iloczyn ładunku w tonach przez odległość, na jaką ładunek został przewieziony, Pracę przewozową całego taboru lub grupy pojazdów oblicza się surnując naładunki w tonach wszystkich pojazdów i mnożąc otrzymaną sumę przez średnią odległość przewozu jednej tony.
Średnia odległość przewozu (LQ) — praca przewozowa P podzielona przez liczbę przewozonych ton.
Wydajność transportu — ilość pracy przewozowej (Tkm lub pkm) lub ilość przewozu (T lub pasażerów) wykonana w umownej jednostce Czasu (godzina, doba, miesiąc, kwartał, rok).
Jednostki miary. W transporcie samochodowym używane są następujące jednostki miary: — jednostka przebiegu: kilometr (km),
— jednostka ciężaru: tona (T),
— jednostka objętości: metr sześcienny (ma),
— jednostka czasu: godzina (godz),
— jednostka pracy przewozowej: tonokilometr (Tkm) lub pasażerokilometr (pkm),
— jednostka przewozu: tona lub pasażer, miara szybkości: km/godz, miara godzinnej wydajności transportu: Tkm/godz, T/godz, pkm/godz i liczba pasazerów na godzinę.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór