Pomimo zasadniczego znaczenia szybkosci podstawowej jako wskaznika eksploatacyjnego drogi, metody okreslania szybkosci podstawowych nie sa dostatecznie opracowane

Pomimo zasadniczego znaczenia szybkości podstawowej, jako wskaźnika eksploatacyjnego drogi, metody określania szybkości podstawowych nie są dostatecznie opracowane. Najbardziej celową szybkość podstawową najlepiej jest znaleźć z obliczeń techniczno-ekonomicznych, wychodząc z założenia, że im wyższa jest szybkość (oczywiście w pewnych granicach), tym tańsze są przewozy drogowe jednocześnie im większa jest szybkość podstawowa, tym bardziej są rozbudowane poszczególne elementy drogi i tym większy jest koszt jej budowy. Sposób określania najbardziej celowej szybkości z obliczeń ekonomiczno technicznych nie został dotychczas opracowany z tego powodu, że .na przy- jęcie szybkości podstawowej wpływa wiele innych czynników, oprócz czynników ekonomicznych. Droga o ważnym znaczeniu administracyjnym powinna być budowana na dostatecznie duże szybkości podstawowe, niezależnie od jej znaczenia ekonomicznego i od kosztu przewozu jednego tonokilometra. Z tego wynika, że sposób ekonomiczno technicznego określania szybkości podstawowej stosować należy przede wszystkim do dróg o znaczeniu lokalnym, tu bowiem zasadnicze znaczenie ma zmniejszenie kosztów przewozowych. Stosowanie natomiast szybkości podstawowych do dróg o znaczeniu magistralnym powinno opierać się raczej na wymaganiach natury ogólnej, tj. zaspokojenia potrzeb administracji państwowej, ruchu i obronności. Również nadmienić należy, że szybkości podstawowe powinny być określone w zależności od rodzaju przeważającego na drodze taboru. Dla dróg np. obsługujących przeważnie ruch ciężarowy, należy ustalić jedną tylko szybkość podstawową, odpowiednią do tego ruchu. [więcej w: układ rodzajowy kosztów, nissan zaborowski, germaz wrocław ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: germaz wrocław nissan zaborowski układ rodzajowy kosztów