Posts Tagged ‘koszty bezpośrednie i pośrednie’

Badanie techniczne

Tuesday, September 10th, 2019

Pojazd może być czasowo dopuszczony do ruchu na okres do 30 dni (przez wydanie tablic rejestracyjnych i czasowego pozwolenia) bez badania technicznego, albo jeżeli podczas badania stwierdzono pewne usterki w stanie technicznym pojazdu, które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Przed upływem tego terminu pojazd taki powinien byt poddany ponownemu badaniu technicznemu. W przypadku ujemnego wyniku badania — pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne powinny być bezzwłocznie zwrócone. Czasowe dopuszczenie do ruchu nie dotyczy pojazdów przeznaczonych do przewozu publicznego.
Badanie techniczne pojazdu polega na:
— ustaleniu tożsamości pojazdu przez porównanie stanu faktycznego z danymi zawartymi w książce pojazdu oraz we wniosku o rejestrację,
— stwierdzeniu, czy stan techniczny pojazdu odpowiada wymaganiom (na postoju i podczas próbnej jazdy),
Niezależnie od tego pojazd podlega okresowym badaniom technicznym w terminach określonych w dowodzie rejestracyjnym.
Nowe pojazdy nie przeznaczone do przewozu publicznego podlegają pierwszemu okresowemu badaniu technicznemu po upływie 3 lat od daty pierwszej rejestracji. [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub zmiany przeznaczenia pojazdu, pojazd taki powinien być poddany badaniu technicznemu.
Pojazd powinien być przedstawiony również i do ogólnego przeglądu, próbnego poboru lub poboru pojazdów w terminie i miejscu wyznaczonym w karcie powołania.
Właściciel pojazdu obowiązany jest w ciągu 14 dni zawiadomić wydział komunikacji o wszelkich zmianach danych wymienionych w dowodzie rejestracyjnym, a w razie przeniesienia miejsca stałego postoju (garażowania) pojazdu lub zmiany swego stałego zamieszkania na obszarze miasta wyłączonego z województwa zwrócić dowód i tablice rejestracyjne w wydziale komunikacji, właściwym dla .nowego miejsca zamieszkania, który to wydział z kolei wyda nowy dowód i inne tablice rejestracyjne bez badania technicznego.
Wycofanie pojazdu z ruchu następuje przez zwrot, unieważnienie lub odebranie dowodu i tablic rejestracyjnych, co potwierdza wydział komunikacji na unieważnionym dowodzie rejestracyjnym, który zastępuje potwierdzenie zgloszenia do ewidencji. …read more

Rejestracja pojazdów samochodowych oraz przyczep

Tuesday, September 10th, 2019

Każdy pojazd samochodowy podlega obowiązkowi zgloszenia do ewidencji, którą przeprowadza właściwy — ze względu na miejsce stałego postoju (garażowania) pojazdu wydział komunikacji prezydium PRN lub MRN. W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu ewidencję prowadzi prezydium DRN właściwe z uwagi na miejsce stałego zamieszkania właściciela pojazdu. Nie dotyczy to pojazdów należących do jednostek podległych Min. Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych (z wyjątkiem pojazdów Komendy Głównej Straży Pożarnych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przedsiębiorstw podległych tym ministrom), przedstawicielstw dyplomatycznych i osób korzystających z prawa eksterytorialności, jak również i pojazdów zarejestrowanych za granica i zaopatrzonych w międzynarodowe znaki wyróżniające.
Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w terminie 14 dni od Chwili wejścia w posiadanie pojazdu, przedstawiając jednocześnie książkę pojazdu, która nie obowiązuje posiadaczy prywatnych. Zgłoszenie takie obowiązuje również w przypadku sprzedaży pojazdu, zmian konstrukcyjnych, zmiany przeznaczenia, zniszczenia lub rozebrania pojazdu na części, zmiany adresu itp. …read more

Organa kontroli ruchu drogowego – c.d.2

Monday, September 9th, 2019

Organa kontroli drogowej obowiązane są do:
— uniemożliwienia kierowania pojazdem kierowcy znajdującemu się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka oraz zatrzymania pojazdu,
— uniemożliwienia dalszego korzystania z pojazdu, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu.
W odniesieniu do kierowców oraz traktorzystów będących w czynnej służbie wojskowej i prowadzących pojazdy wojskowe, właściwe są organa wojskowe, które są powiadamiane przez organa kontroli drogowej w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów o ruchu drogowym.
Wskaźniki mogą być wyrażone w jednostkach miary i wówczas są to tzw. wskaźniki naturalne lub w jednostkach pienieżnych, czyli tzw. wskaźniki wartościowe. [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
Spośród wskaźników jakościowych największe znaczenie mają wskaźniki techniczno-ekonomiczne, a wśród nich techniczno-eksploatacyjne.
Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne, używane przeważnie w planowaniu transportu samochodowego, dzielą się na zasadnicze i złożone.
Do wskaźników zasadniczych należą:
— ładowność (q), mierzona w tonach,
— odcinek pracy (L), mierzony w kilometrach,
— szybkość techniczna (VI), mierzona w kilometrach na godzinę,
— czas postojów ładunkowych (Tnw), mierzony w minutach lub godzinach, współczynnik wykorzystania ładowności (C), współczynnik wykorzystania przebiegu (B), współczynnik wykorzystania taboru dobowy czas pracy (Td), mierzony w godzinach.
Do wskaźników złożonych należą :
— szybkość eksploatacyjna (Ve), czyli przebieg pojazdu w jednej godzinie pracy,
— godzinny przebieg ładowny (Ve • B),
— godzinna liczba jazd ładownych (Wz), — godzinna wydajność transportu mierzona w tonach (IVQ) lub mierzona w tonokilometrach (WP),
— zatrudnienie taboru (Te), czyli liczba godzin pracy pojazdu lub pojazdów w dowolnym czasie posiadama,
— ogólny przebieg w dowolnym czasie posiadania pojazdu (K),
— przebieg ładowny w dowolnym czasie posiadania pojazdu (KO,
— liczba jazd ładownych w dowolnym okresie posiadania pojazdu (Z),
— wydajność transportu wyrażona w jednostkach przewozu, tj. w tonach lub pasażerach (Q) albo w jednostkach pracy przewozowej, tj. …read more

Organa kontroli ruchu drogowego – c.d.1

Monday, September 9th, 2019

…read more

Organa kontroli ruchu drogowego

Monday, September 9th, 2019

Do czuwania nad porządkiem i bezpieczeństwem ruchu na drogach publicznych powołani są: — funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej,
— uprawnieni przez organa MO członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej,
— inspektorzy gospodarki samochodowej Ministerstwa Komunikacji i wydziałów komunikacji prezydiów rad narodowych.
Do wymierzania i pobierania grzywien w drodze mandatu karnego oraz legitymowania użytkowników dróg upoważnieni są tylko funkcjonariusze MO. Przeprowadzający kontrolę obowiązany jest się uprzednio wylegitymować. Umundurowani funkcjonariusze MO legitymują się tylko na żądanie kontrolowanego; w celu zatrzymania pojazdu podaja znaki ręką, pałką lub tarczą milicyjna, albo latarką ze światłem czerwonym i dla zwrócenia uwagi mogą posługiwać się gwizdkami. Pozostali uprawnieni do kontroli obowiązani są posługiwać się wyłącznie tarczą lub latarką ze Światłem czerwonym ; mają oni prawo zatrzymywania pojazdów przez całą dobę tylko na obszarach miast, tła innych obszarach zabudowanych tylko w ciągu dnia, a na drogach poza obszarami zabudowanymi w ciągu dnia tylko wówczas, kiedy poruszają się po drodze pojazdem samochodowym.
Organa kontroli drogowej uprawnione są do:
— sprawdzania i zatrzymywania dokumentów pojazdu oraz dokumentów uprawniających do kierowania tym pojazdem,
— sprawdzania urządzeń pojazdu, mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
— sprawdzanie za pomocą odpowiednich środków, czy kierujący znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka, [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
— udzielanie użytkownikom dróg wiążących poleceń co do sposobu używania drogi.
Dwóch ostatnich uprawnień nie posiadają inspektorzy gospodarki samochodowej.
Organa kontroli drogowej upoważnione są do:
— nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za przekroczenia nie zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a stanowiące dość poważne naruszenie porządku ruchu, np. za postój w miejscu zakazanym, za zakłócenie ruchu na skrzyżowaniach ulic oraz za niektóre braki w wyposażeniu lub utrzymaniu pojazdu, np. …read more

Wojskowe tablice rejestracyjne

Monday, September 9th, 2019

…read more

Znaki rejestracyjne

Monday, September 9th, 2019

Znaki rejestracyjne służą do identyfikacji pojazdu samochodowego, ogólnie rozróżnia się:
— tablice rejestracyjne, wydawane podczas rejestracji pojazdu dopuszczanego na stale do ruchu,
— tablice ze znakami próbnymi, wydawane wraz z czasowym pozwoleniem dopuszczającym pojazd do ruchu. Tablic rejestracyjnych nie wolno przenosił z zarejestrowanego pojazdu na inny, ani też wymieniać pomiędzy zarejestrowanymi pojazdami. Dopuszcza się natomiast przenoszenie tablic ze znakami próbnymi z pojazdu na pojazd, przy czym pojazdów takich nie wolno używać do przewozów zarobkowych,
Zgubienie czy zniszczenie jednej choćby tablicy rejestracyjnej lub tablicy ze znakami próbnymi należy jak najszybciej zgłosić we właściwym wydziale komunikacji, który unieważnia poprzednie tablice i wydaje inne. [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]

Tablice rejestracyjne oraz tablice ze znakami próbnymi powinny być umieszczone na miejscu widocznym z przodu i z tyłu pojazdu, prostopadle do osi podłużne], przy czym tablice rejestracyjne powinny być przytwierdzone do pojazdu w sposób trwały. Tablica tylna może być Odchylona do przodu nie więcej niż 0 150 (w razie opływowego kształtu nadwozia).
Znak rejestracyjny umieszczony na tablicy składa się:
— z dwóch dużych liter, — z czterocyfrowej liczby kolejnej.
Znak próbny składa się:
— z dużej litery,
— z trzycyfrowej liczby kolejnej, — z liter PR.
Pierwsza litera znaku rejestracyjnego oraz litera znaku próbnego oznacza odpowiednie województwo:
A — białostockie K — krakowskie R — rzeszowskie
B — bydgoskie L — lubelskie M — szczecińskie
G — gdańskie F — łódzkie T — warszawskie
S — katowickie O — olsztyńskie X wrocławskie
C — kieleckie H — opolskie Z — zielonogórskie
E — koszalińskie P — poznańskie W— m.st.Warszawa
Druga litera znaku rejestracyjnego wyznaczona jest przez wojewódzkie rady narodowe (rady narodowe w m. …read more

Wskaźniki określające dobową wydajność transportu

Sunday, September 8th, 2019

Mnożac wskaźniki określające godzinną wydajność transportu przez dobowy czas pracy otrzymuje się wskaźniki określające:
— dobowy przebieg (km na dobę) Ve • Td,
— dobowy przebieg ładowny (km ładownych na dobę)

— liczbe jazd ładownych Wz • Td,
— dobową wydajność przewozu (T na dobę) W Q • Td,
— dobową wydajność pracy przewozowej (Tkm na dobę)
Wskaźniki określające dobowa wydajność transportu są zależne od długości odcinka pracy.
Wskaźniki określające wydajność transportu w dowolnym czasie posiadania taboru.
Množac liczbę wozodni posiadania taboru (Di) przez współczynnik wykorzystania taboru A otrzymuje się liczbę dni pracy (De) w okresie posiadania taboru. Mnożąc z kolei liczbę dni pracy przez średni dobowy czas pracy otrzymuje się liczbę godzin pracy taboru w okresie jego posiadania. Jeśli pomnoży się godzinne wskaźniki złożone przez zatrudnienie taboru, to otrzyma się tego samego rodzaju wskaźniki odniesione do okresu posiadania taboru. Jeśli tym okresem jest np. rok, to:
— liczbę dni pracy oblicza się ze wzoru: De A • Di,
— roczny przebieg oblicza się ze wzoru: K Ve Te,
— roczną liczbę jazd ładownych oblicza się ze wzoru: Z = Iľz• Te,
— roczną wydajność pracy przewozowej oblicza się ze
wzoru: P IVp • Te
— roczna wydajność przewozu oblicza się ze wzoru: Q = IVQ • Te. …read more

Wskaźniki złożone

Sunday, September 8th, 2019

Wskaźniki określające wydajność transportu w jednej godzinie pracy pojazdu.
Szybkość eksploatacyjna (Vc) to liczba wozokilometrów na przez czas pracy (K/ T). Szybkość eksploatacyjna zależy od następujących wskaźników zasadniczych: czasu postoju w jednej jeździe współczynnika wykorzystania przebiegu (B) oraz pracy (L). Szybkość eksploatacyjną można obliczyć dla jednego procesu przewozowego, czyli cyklu, a także dla określonego okresu czasu, np. dnia, miesiąca, roku. Można ją obliczać dla jednego pojazdu lub jako średnią całego taboru lub grupy taborowej.
Podczas obliczania średniej szybkości eksploatacyjnej dla pewnego okresu czasu należy sumę wszystkich przebiegów w tym okresie podzielić przez łączny czas pracy pojazdu. …read more

Wskaźniki zasadnicze

Sunday, September 8th, 2019

Wskaźniki określające wydajność transportu w jednej godzinie pracy pojazdu.
Ładowność (q) samochodu ciężarowego lub przyczepy największy ciężar, jaki może być naładowany na powierzchnie ładunkowa. Określa ją konstruktor pojazdu. Ładowność podawana jest w tonach lub kilogramach.
Średnia ładowność jednostki taborowej — jest to ładowność taboru (suma ładowności poszczególnych samochodów ciężarowych i przyczep) podzielona przez liczbę pojazdów silnikowych.
Odcinek pracy (L) — jest to średnia odległość przebiegu wykonanego podczas jednej jazdy ładownej. Odległość przewozu (LQ) — czyli odległość przewozu 1 tony oblicza sie stosując wzór P/Q.
Szybkość techniczna (Vt) — jest to stosunek przebiegu wykonanego w czasie jazdy do czasu trwania tej jazdy. Czynnikami decydującymi o szybkości technicznej są: umiejętność jazdy, wskaźniki techniczne drogi, warunki ruchu na drodze, własności trakcyjne pojazdu i jego stan techniczny, warunki atmosferyczne. …read more