Posts Tagged ‘koszty wydziałowe’

Układ rodzajowy kosztów

Saturday, September 7th, 2019

Układ rodzajowy daje pogląd o podziale kosztów według rodzajów, bez względu na to, w którym wydziale koszty te powstały. Układ rodzajowy pozwala zatem na ustalenie proporcji zużycia w procesie transportowym pracy żywej 1 uprzedmiotowionej.
Koszty rodzajowe w transporcie samochodowym obejmują: płace, ubezpieczenia społeczne, amortyzację, materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, pozostałe materiały, usługi transportowe, usługi remontowe, delegacje i przejazdy oraz pozostałe niewymienione koszty.
Układ rodzajowy kosztów pozwala na badanie ogólnej struktury kosztów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zmian zachodzących w proporcjach między poszczególnymi rodzajami kosztów, Ponadto układ rodzajowy stwarza podstawę do obliczania dochodu narodowego, ma duże znaczenie w planowaniu i analizie wykonania planu kosztów oraz pozwala na powiązanie planu kosztów własnych z różnymi częściami planu eksploatacyjno-prze wozowego (planem płac, planem zaopatrzenia, planem odpigów amortyzacyjnych itp.).
Układ rodzajowy operuje tak zwanymi kosztami prostymi, czyli pozycjami, które nie mogą być rozłożone na dalsze elementy składowe.
Koszty, które można rozłożyć na elementy prostsze (np. koszty obsług technicznych — koszty robocizny + koszty materiałów + ogólne koszty wydziałowe) nazywane są kosztami złożonymi. [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Koszty bezpośrednie i pośrednie. Podział kosztów wynikający z ich ewidencjonowania rozróżnia koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie, odpowiednio do tego, czy można je bezpośrednio lub pośrednio odnieść do poszczególnych faz działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
W transporcie samochodowym rozróżnia się: koszty bezpośrednie usługi (samochodu) oraz koszty pośrednie usługi (samochodu).
Koszty bezpośrednie usługi (samochodu) obejmują tylko te fazy produkcji, które na podstawie dokumentów źródłowych, ujmujących ich powstawanie, można odnieść wprost na rodzaje usług i poszczególne samochody.
Koszty bezpośrednie przewozów samochodowych obejmują: materiały pędne i oleje, zużycie ogumienia, amortyzację taboru, naprawy eksploatacyjne taboru, wynajem taboru, place i ubezpieczenie obsady pojazdów oraz delegacje kierowców i pomocników.
Koszty bezpośrednie usług spedycyjnych obejmują: płace personelu uczestniczącego w wykony,vaniu czynności spedycyjnych, narzuty na płace (ubezp. …read more

Wiadomości ogólne

Friday, September 6th, 2019

Silnik jest to maszyna, która zamienia energie dostarczaną do niej z zewnątrz na pracę mechaniczna. Zależnie od postaci energii zamienianej na pracę rozróżnia się silniki cieplne, elektryczne, wodne i inne.
Silnik cieplny wykonuje pracę mechaniczną kosztem energii cieplnej wywiązywanej podczas spalania paliwa, wykorzystywanego do zasilania danego silnika. Paliwo spalać sie może poza silnikiem lub w jego wnętrzu. Zależnie od miejsca spalania paliwa rozróżnia się silniki cieplne o spalaniu zewnętrznym i wewnętrznym.
Silnik o spalaniu zewnętrznym współpracuje z odpowiednia instalacją zasilającą, która doprowadza do jego wnętrza nagrzany czynnik roboczy pod odpowiednim ciśnieniem. Do tej kategorii silników należa np. …read more

Wpływ wskaźników ekonomiczno-eksploatacyjnych na koszty własne

Friday, September 6th, 2019

…read more

Podział kosztów

Friday, September 6th, 2019

Rozróżnianie kosztów stałych i zmiennych ma jednak duże znaczenie w planowaniu, rachunku kosztów własnych i analizie działalności gospodarczej. Z tego względu przyjęto następujący uproszczony podział kosztów:
koszty stale, tj. koszty zależne od czasu pracy (place, delegacje, ubezpieczenia, koszty wydziałowe i ogólnozakładowe),
— koszty zmienne, tj. koszty zależne od przebiegu (materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, amortyzacja, naprawy eksploatacyjne taboru).
Na podstawie podanego na stronie 131 schematu klasyfikacji kosztów w transporcie samochodowym można stwierdzić, że:
I) koszty zmienne = koszty bezpośrednie + część kosztów wydziałowych,
2) koszty stałe = koszty ogólnozakładowe + część kosztów wydziałowych,
3) koszty niezależne od odległości przewozu koszty ogólnozakładowe + koszty wydziałowe część kosztów bezpośrednich (place, ubezpieczenia, delegacje). [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Nośniki kosztów. …read more

Koszty bezwzględnie stałe oraz koszty względnie stałe

Friday, September 6th, 2019

Koszty stałe i zmienne. W klasyfikacji kosztów własnych stosuje się również pojęcia kosztów stałych i zmiennych. Koszty stale w zasadzie nie zależą od rozmiarów produkcji, lecz mają ten charakter tylko w razie zachowania określonych warunków i wielkości produkcji. W przypadku zmiany warunków pracy i przekroczenia określonych rozmiarów produkcji następuje wzrost tych kosztów, po czym utrzymują się one znowu na nowo osiągniętym poziomie.
Rozróżnia sie dwa rodzaje kosztów stałych: koszty bezwzględnie stałe oraz koszty względnie stałe.
Koszty bezwzględnie stałe (np. amortyzacja, podatki od nieruchomości) w zasadzie zupełnie nie zależą od wielkości produkcji. …read more

Koszty bezpośrednie stacji obsługi lub warsztatu naprawczego

Friday, September 6th, 2019

Koszty bezpośrednie stacji obsługi lub warsztatu naprawczego prowadzonego w ramach działalności przedsiębiorstwa transportowego obejmują:
— materiały bezpośrednie (akcesoria, materiały techniczne, surowce),
— robociznę bezpośrednią (monterów, smarowników, blacharzy, elektryków),
— inne koszty bezpośrednie (koszty obróbki przez warsztaty obce).
Koszty pośrednie usługi (samochodu) są to koszty, których wysokości przypadającej na poszczególne usługi i samochody nie określa się na podstawie dokumentów pierwotnych, lecz ustala za pomocą umownych kluczy po działowych. Do kosztów tych zalicza się koszty związane z organizacją procesu produkcji na określonym odcinku produkcyjnym, na ogól wydziale. Stąd też koszty te nazywane Są kosztami wydziałowymi.
Do kosztów pośrednich należą także koszty zarządzania, czyli tzw. koszty ogólnozakładowe.
Koszty podstawowe i ogólne. Od kosztów bezpośrednich i pośrednich należy odróżniać koszty podstawowe (zwane inaczej kosztami technologicznymi) i koszty ogólne (zwane kosztami ogólnogospodarczymi),
Koszty podstawowe obejmują te pozycje kosztów, które wiążą sie ściśle z procesami produkcyjnymi wytwarzania usług i wywierają decydujący wpływ na poziom ogólnej zmiany kosztów produkcji. …read more

Dwusuwowy przebieg pracy

Thursday, September 5th, 2019

Działanie dwusuwowego silnika z dmuchawą. System stosowany głównie w silnikach wysokoprężnych. Podczas pracy silnika dmuchawa nieprzerwanie zasysa powietrze poprzez filtr i tłoczy je do komory powietrznej (tzw. przelotni), w której stale utrzymuje się nadciśnienie w zakresie 0,2 . . …read more

Silnik wysokoprężny (o zapłonie samoczynnym)

Thursday, September 5th, 2019

Podczas procesu ssania lub ładowania cylinder napełnia sie zawsze tylko czystym powietrzem, które następnie ulega sprężeniu w trakcie procesu sprężania. Pod koniec suwu sprężania, jeszcze przed wykonaniem przez tłok zwrotu zewnętrznego, do cylindra zostaje wtryśnięta pod znacznym ciśnieniem dawka ciekłego paliwa, przeważnie oleju napędowego. Paliwo to natychmiast odparowuje i miesza się ze sprężonym powietrzem. Powstająca w ten sposób wewnątrz cylindra mieszanka bardzo szybko nagrzewa się od gorącego powietrza (oraz ewentualnie rozżarzonych elementów) i samoczynnie się zapala. Dostatecznie wysoką temperaturę powietrza pod koniec suwu sprężania zapewnia odpowiednio wysoki stopień sprężania (stąd popularna nazwa silnik wysokoprężny). …read more

Czterosuwowy przebieg pracy

Thursday, September 5th, 2019

Aby zwiększyć do maksimum napełnienie cylindrów, wykorzystuje się ssące działanie uchodzących spalin (zawór ssący otwiera się przed ZZ) oraz bezwładność lub drgania słupa napływającej mieszanki lub powietrza (zawór ssący zamyka się po ZW).
Proces ssania jest charakterystyczny dla silnika wolnossącego, którego cylindry napełniają się wyłącznie wskutek podciśnienia wywoływanego ruchem tłoków, wskutek czego ciśnienie ssania jest zawsze niższe niż ciśnienie otoczenia. Natomiast w silnikach doładowywanych świeży ładunek napływa do cylindrów przede wszystkim w wyniku wstępnego sprężenia przez dmuchawę lub sprężarkę. W takim przypadku
do ZZ. Oba zawory są zamknięte, a więc mieszanka lub powietrze ulega sprężaniu. Wzrostowi ciśnienia w cylindrze towarzyszy podwyższanie się temperatury ładunku, Co stwarza warunki sprzyjające jego spaleniu. …read more

Tok pracy silnika.

Thursday, September 5th, 2019

Ze względu na posuwisto-zwrotne ruchy tłoka w cylindrze, ciągle spalanie paliwa w cylindrach tłokowych silników spalinowych nie jest możliwe. Spalanie w każdym z cylindrów może się odbywał jedynie w powtarzających się okresach (cykliczne), rozdzielanych procesami wymiany ładunku.
Przebieg pracy — lub popularnie obieg pracy — jest to cykl procesów fizyko-chemicznych powtarzających się stale w takiej samej kolejności w cylindrze silnika. Przebieg pracy obejmuje napełnianie cylindra ładunkiem, spalanie mieszanki paliwa z powietrzem oraz opróżnianie cylindra ze spalin.
Przebieg pracy tłokowego silnika spalinowego może trwać przez cztery kolejne suwy tłoka (dwa kolejne pełne obroty wału korbowego — silnik czterosuwowy) lub przez dwa kolejne suwy tłoka (jeden pełny obrót walu korbowego — silnik dwusuwowy).
Zalety silników spalinowych w stosunku do innych silników cieplnych: wyższa sprawność obiegu, większa zwartość konstrukcji oraz niewielki ciężar własny.
Wady silników spalinowych: skomplikowana budowa (a stąd większe możliwości powstania niesprawności), konieczność stosowania wysokogatunkowego paliwa, obecność układu korbowego ograniczającego możność zwiększenia prędkości obrotowej (dotyczy silników suwowych) oraz trudności w chłodzeniu i smarowaniu części. [patrz też: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Podczas przebiegu pracy w cylindrze silnika tłok wykonuje kolejno cztery suwy: ssania, sprężania, rozprężania (albo pracy) i wydechu. Jednocześnie wał korbowy silnika wykonuje dwa pełne obroty. …read more