Posts Tagged ‘koszty wydziałowe’

Układ rodzajowy kosztów

Saturday, December 15th, 2018

Układ rodzajowy daje pogląd o podziale kosztów według rodzajów, bez względu na to, w którym wydziale koszty te powstały. Układ rodzajowy pozwala zatem na ustalenie proporcji zużycia w procesie transportowym pracy żywej 1 uprzedmiotowionej.
Koszty rodzajowe w transporcie samochodowym obejmują: płace, ubezpieczenia społeczne, amortyzację, materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, pozostałe materiały, usługi transportowe, usługi remontowe, delegacje i przejazdy oraz pozostałe niewymienione koszty.
Układ rodzajowy kosztów pozwala na badanie ogólnej struktury kosztów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zmian zachodzących w proporcjach między poszczególnymi rodzajami kosztów, Ponadto układ rodzajowy stwarza podstawę do obliczania dochodu narodowego, ma duże znaczenie w planowaniu i analizie wykonania planu kosztów oraz pozwala na powiązanie planu kosztów własnych z różnymi częściami planu eksploatacyjno-prze wozowego (planem płac, planem zaopatrzenia, planem odpigów amortyzacyjnych itp.).
Układ rodzajowy operuje tak zwanymi kosztami prostymi, czyli pozycjami, które nie mogą być rozłożone na dalsze elementy składowe.
Koszty, które można rozłożyć na elementy prostsze (np. koszty obsług technicznych — koszty robocizny + koszty materiałów + ogólne koszty wydziałowe) nazywane są kosztami złożonymi. [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Koszty bezpośrednie i pośrednie. Podział kosztów wynikający z ich ewidencjonowania rozróżnia koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie, odpowiednio do tego, czy można je bezpośrednio lub pośrednio odnieść do poszczególnych faz działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
W transporcie samochodowym rozróżnia się: koszty bezpośrednie usługi (samochodu) oraz koszty pośrednie usługi (samochodu).
Koszty bezpośrednie usługi (samochodu) obejmują tylko te fazy produkcji, które na podstawie dokumentów źródłowych, ujmujących ich powstawanie, można odnieść wprost na rodzaje usług i poszczególne samochody.
Koszty bezpośrednie przewozów samochodowych obejmują: materiały pędne i oleje, zużycie ogumienia, amortyzację taboru, naprawy eksploatacyjne taboru, wynajem taboru, place i ubezpieczenie obsady pojazdów oraz delegacje kierowców i pomocników.
Koszty bezpośrednie usług spedycyjnych obejmują: płace personelu uczestniczącego w wykony,vaniu czynności spedycyjnych, narzuty na płace (ubezp. …read more

Wiadomości ogólne

Friday, December 14th, 2018

Silnik jest to maszyna, która zamienia energie dostarczaną do niej z zewnątrz na pracę mechaniczna. Zależnie od postaci energii zamienianej na pracę rozróżnia się silniki cieplne, elektryczne, wodne i inne.
Silnik cieplny wykonuje pracę mechaniczną kosztem energii cieplnej wywiązywanej podczas spalania paliwa, wykorzystywanego do zasilania danego silnika. Paliwo spalać sie może poza silnikiem lub w jego wnętrzu. Zależnie od miejsca spalania paliwa rozróżnia się silniki cieplne o spalaniu zewnętrznym i wewnętrznym.
Silnik o spalaniu zewnętrznym współpracuje z odpowiednia instalacją zasilającą, która doprowadza do jego wnętrza nagrzany czynnik roboczy pod odpowiednim ciśnieniem. Do tej kategorii silników należa np. …read more

Wpływ wskaźników ekonomiczno-eksploatacyjnych na koszty własne

Friday, December 14th, 2018

…read more

Podział kosztów

Friday, December 14th, 2018

Rozróżnianie kosztów stałych i zmiennych ma jednak duże znaczenie w planowaniu, rachunku kosztów własnych i analizie działalności gospodarczej. Z tego względu przyjęto następujący uproszczony podział kosztów:
koszty stale, tj. koszty zależne od czasu pracy (place, delegacje, ubezpieczenia, koszty wydziałowe i ogólnozakładowe),
— koszty zmienne, tj. koszty zależne od przebiegu (materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, amortyzacja, naprawy eksploatacyjne taboru).
Na podstawie podanego na stronie 131 schematu klasyfikacji kosztów w transporcie samochodowym można stwierdzić, że:
I) koszty zmienne = koszty bezpośrednie + część kosztów wydziałowych,
2) koszty stałe = koszty ogólnozakładowe + część kosztów wydziałowych,
3) koszty niezależne od odległości przewozu koszty ogólnozakładowe + koszty wydziałowe część kosztów bezpośrednich (place, ubezpieczenia, delegacje). [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Nośniki kosztów. …read more