Posts Tagged ‘obieg otto’

Wyprzedzanie

Thursday, September 12th, 2019

Podczas jazdy w kolumnie kierowca spełnia zadania „regulatora”, a więc powinien utrzymywać właściwą odległość od pojazdu jadącego przed nim, jak również dostatecznie szybko reagować na zmniejszanie sie lub zwiększanie tej odległości.
Kierowca w razie niebezpieczeństwa powinien reagować nie tylko szybko, ale również i właściwie. Dotyczy to zwłaszcza hamowania i rzeczywistego czasu reakcji, zależnego od indywidualnych cech kierowcy. Ten sam kierowca w rozmaitych okolicznościach może reagować z różną szybkością, Najogólniej czas reakcji kierowcy dzieli się na reakcję psychiczną (przekazanie doznanego spostrzeżenia do ośrodków nerwowych) oraz reakcje fizyczna (przeniesienie prawej nogi z pedału przyspieszenia na pedał hamulca i przesunięcie go o tzw. skok jałowy). W okresie reakcji kierowcy prędkość pojazdu jest praktycznie taka sama jak przed zauważeniem niebezpieczeństwa,
Droge przebywaną przez pojazd . …read more

Wyposażenie samochodu – c.d.3

Wednesday, September 11th, 2019

Tabliczka znamionowa, metalowa umieszczona w dostepnym miejscu i podająca markę fabryczną, rok produkcji, ciężar własny pojazdu, ładowność (dla ciągnika rolniczego ciężar wyposażenia) lub liczbę miejsc w pojeździe, numery fabryczne silnika i podwozia lub silnika i nadwozia samonośnego.

Narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania drobnych napraw w drodze.
Autobusy lub samochód ciężarowy nie przeznaczony do przewozów i publicznych powinien mieć z prawej strony napis 0 wymiarach przynajmniej 18 x 24 cm, zawierający nazwę i adres firmy lub Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania właściciela. Państwowe autobusy i samochody ciężarowe powinny bye oznaczone jednolicie i napisy na nich powinny określać dział administracji państwowej, do którego pojazd należy.
Każdy pojazd przeznaczony do przewozów publicznych powinien być zaopatrzony z obu stron nadwozia w napis zawierający nazwę przedsiębiorstwa lub nazwisko właściciela. Umieszczenie skrótu lub specjalnego godła przez przedsiebiorstwo jest dozwolone tylko za zgodą właściwego prezydium WRN. Ponadto samochody ciężarowe powinny być zaopatrzone w napisy na obu stronach skrzyni, określające dozwolony zasięg przewozów. Nie dotyczy to samochodów należących do Państwowej Komunikacji Samochodowej, które nie są ograniczone obszarem przewozu. …read more

Wyposażenie samochodu – c.d.2

Wednesday, September 11th, 2019

Kierunkowskazy sygnalizujące zamiar zmiany kierunku jazdy, widoczne z przodu i tyłu pojazdu: lampowe o światłach błyskowych, umieszczone symetrycznie na jednakowej wysokości zewnątrz pojazdu — z boku albo w jego obrysie z przodu i z tyłu (nie dalej niż 40 cm od Obrysu), ramieniowe wahające sie podczas jazdy o światłach stałych lub ramieniowe o światłach błyskowych. Wysokość umieszczenia kierunkowskazów powinna się zawierać w granicach 0,4. . .1,50 m dy tego wymaga konstrukcja pojazdu — do 2,10 m). Światła kierunkowskazów lampowych i ramieniowych, umieszczonych zewnątrz pojazdu — z boku, powinny być czerwone lub żółte, natomiast lampowych umieszczonych w obrysie pojazdu, przednie — białe lub żółte, tylne — czerwone lub żółte. …read more

Wyposażenie samochodu – c.d.1

Wednesday, September 11th, 2019

Szczelne przewody układu wydechowego i tłumik. Wylot rury wydechowej silnika gaźnikowego nie powinien byt skierowany w prawą stronę, a silnika wysokoprężnego powinien być skierowany tylko do góry lub do dołu.
Ogumienie pneumatyczne lub innego systemu o odpowiedniej wytrzymałości, elastyczności i przyczepności do nawierzchni drogi. Pojazd rozwijający prędkość do 10 km/godz może mieć gąsienicowy mechanizm napędowy, nie niszczący nawierzchni jezdni.
Bieg tylny, jeśli pojazd ma nadwozie zamknięte, kabinę kierowcy lub ciężar własny pojazdu przekracza 400 kG (obowiązuje autobusy, taksówki i dorożki samochodowe od 1, kwietnia 1963 r., a inne pojazdy od — l stycznia 1965 r.).
Dwie lampy przednie (reflektory), umieszczone symetrycznie na jednakowej wysokości, nie niżej niž 50 cm i nie wyżej niż m, możliwie najbliżej bocznych płaszczyzn obrysu pojazdu, rzucające światła drogowe o jednakowym natężeniu (moc jednej żarówki nie powinna jednak przekraczać 35 W), na odległość co najmniej 100 m, oraz światła mijania o natężeniu nie przekraczającym 1 Ix, dostatecznie oświetlające droge na odległość 30 m przed pojazdem, jednak nie olśniewające innych użytkowników drogi; barwa świateł reflektorów powinna być biała lub jasnożółta, lecz jednakowa dla tego samego pojazdu.
Pojazdy rozwijające prędkości do 40 km/godz mogą mieć tylko światła mijania, a pojazdy o maksymalnych prędkościach nie przekraczających 10 km/godz — tylko światła pozycyjne. [więcej w: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Dwa przednie i tylne światła pozycyjne (postojowe), umieszczone symetrycznie na jednakowej wysokości, nie niżej niż 40 cm i nie wyżej niż 1,55 m (gdy tego wymaga konstrukcja pojazdu — do 1,90 m), możliwie najbliżej (nie dalej niż 40 cm) bocznych płaszczyzn obrysu pojazdu. Światło skierowane do przodu powinno być białe lub jasnożółte, a do tylu czerwone. …read more

Wyposażenie samochodu

Wednesday, September 11th, 2019

Każdy pojazd samochodowy poruszajacy sie po drogach publicznych powinien mieć:
1. Mechanizm kierowniczy działający sprawnie i nie wykazujący nadmiernego luzu.
2. Dwa układy hamulców (co najmniej) niezależne od siebie: zasadniczy (w zasadzie hamulec nożny) i pomocniczy (w zasadzie hamulec ręczny), który może być wykorzystywany jako hamulec postojowy; ciągnik rolniczy o ciężarze własnym do 2 ton i rozwijający prędkość do 25 km/godz może mieć tylko jeden hamulec, jeżeli w razie jego uszkodzenia istnieje możliwość zahamowania co najmniej jednego koła.
Długość drogi hamowania pojazdu rozwijającego prędkości do 30 km/godz przy największej osiągalnej szybkości jazdy nie powinna być większa niż :
— przy użyciu hamulca zasadniczego — 10 m
— przy użyciu hamulca pomocniczego — 20 m. [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Hamulec zasadniczy powinien działać na kola wszystkich osi pojazdu. Nie dotyczy to pojazdu o ciężarze własnym nie przekraczającym 400 kG, jak również ciągnika rolniczego, jeżeli co najmniej 213 ciężaru ogólnego ciągnika obciąża os hamowaną (nie dotyczy również pojazdów zarejestrowanych przed dniem l. …read more

Wymagania przepisów prawnych

Wednesday, September 11th, 2019

Wymagania techniczne, które powinny spełniać pojazdy samochodowe oraz przyczepy (i pociągi drogowe) dopuszczone do ruchu na drogach publicznych w Polsce, określone są rozporządzeniem Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1. października 1962 r, w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z dnia 30 listopada 1962 r. Nr 61, poz. …read more

Postanowienia Konwencji Genewskiej (z 1949 r.)

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

Wyposażenie taksówki

Tuesday, September 10th, 2019

Każda taksówka powinna być wyposażona w licznik samoczynnie wskazujący wysokość opłaty za przejazd (taksomierz), zaopatrzony w plombę i umieszczony w miejscu łatwo widocznym dla pasażera w dzień i w nocy.
Szczegółowe wymagania techniczne odnośnie przyczep samochodowych (i pociągów drogowych). Każda przyczepa samochodowa powinna mieć: — mocne połączenie z pojazdem ciągnącym (oraz ewentualnie innymi przyczepami),
— hamulec zespolony, samoczynnie działający w razie odłączenia się przyczepy (jego samoczynne działanie nie może mieć ujemnego wpływu na dalsze działanie hamulca pojazdu ciągnącego); przyczepa może mieć konstrukcyjnie nie zespolony hamulec pneumatyczny, jeśli jest ciągniona przez ciągnik wyposażony w układ pneumatyczny; wszystkie kola przyczepy dwu- lub trzyosiowej o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 5 ton powinny być hamowane (obowiązuje tylko w stosunku do przyczep rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 1. stycznia 1965 r.) ; na przyczepie mającej więcej niż trzy osie, kola 3/4 osi powinny być hamowane, przy czym na osiach tych powinno spoczywać co najmniej 3/4 dopuszczalnego jej ciężaru całkowitego ; dopuszcza się stosowanie hamulca najazdowego kół przedniej osi w przyczepie o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony; przyczepa ciągnięta przez pojazd rozwijający prędkość do 20 km/godz może być wyposażona w hamulec uruchamiany przez obsługującego, znajdującego się na pojeździe lub na przyczepie, i działający na koła co najmniej jednej osi; w obu wymienionych przypadkach przyczepa powinna być dodatkowo zabezpieczona za pomocą łańcucha przed staczaniem się do tyłu na pochyłości, w razie samoczynnego odczepienia się; hamulców używanych podczas jazdy może nie mieć przyczepa, której dopuszczalny ciężar całkowity nie przekracza 750 kG i nie jest większy niż połowa ciężaru własnego pojazdu ciągnącego (do dnia 1 . stycznia 1965 r. również przyczepa o ładowności do I tony), jednoosiowa przyczepa dłużycowa (jeżeli nacisk osi z ładunkiem nie jest większy niż polowa ciężaru całkowitego pojazdu ciągnącego) lub przyczepa o dopuszczalnym ciężarze całkowitym nie przekraczającym 1,5 tony, ciągnięta przez pojazd rozwijający prędkość do 20 km/godz, jeżeli ciężar całkowity przyczepy nie przekracza ciężaru własnego pojazdu ciągnącego, [więcej w: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
hamulec postojowy (uruchamiany z zewnątrz lub Od wewnątrz), utrzymujący w bezruchu przyczepę całkowicie obciążona na pochyłości co najmniej 1600 (nie dotyczy przyczep jednoosiowych); hamulec przyczepy autobusowej powinien być uruchamiany od wewnątrz (obowiązuje od dnia
1. …read more

Wyposażenie autobusów

Tuesday, September 10th, 2019

…read more

projektowanie trasy skladajacej sie z dostatecznie dlugich prostych i luków poziomych o odpowiednich promieniach

Sunday, September 1st, 2019

…read more