Posts Tagged ‘obieg sabathe’

Opory ruchu samochodu

Wednesday, September 18th, 2019

Opór toczenia. Samochodowe kolo ogumione tocząc się po nawierzchni drogi przezwycięża opory wynikające ze sprężystych odkształceń ogumienia, jak np. moment oporu od przesuniętej reakcji normalnej, praca odkształcenia ogumienia zamieniająca się w ciepło („grzanie opony”), pompowanie powietrza wewnątrz opony, drgania bieżnika itp. Suma wszystkich tego rodzaju oporów zwana oporem toczenia jest proporcjonalna do normalnego obciążenia kola. Całkowity opór toczenia stawiany przez wszystkie koła pojazdu jest więc proporcjonalny do całkowitego ciężaru samochodu.
Współczynnik oporu toczenia zależy od czynników decydujących o odkształcaniu ogumienia, jak: ciśnienie w ogumieniu, szybkość jazdy, rodzaj nawierzchni oraz rodzaj ogumienia. …read more

Toczenie się koła ogumionego

Wednesday, September 18th, 2019

Ponieważ koło jest zaopatrzone w ogumienie sprężyste, pod działaniem obciążeń zewnętrznych występują w nim odkształcenia sprężyste. Wskutek opóźnienia odkształceń wewnętrznych sił sprężystości w materiale opony, podczas toczenia koła bez poślizgu istnieje swoisty rozkład tych odkształceń i charakterystyczny rozkład jednostkowych nacisków ogumienia na jezdnię.
Zależności miedzy silami zewnętrznymi podano w powyższym zestawieniu w oparciu o warunki równowagi koła w określonych układach obciążeń. Np. dla koła napędzanego wyznacza się na podstawie twierdzenia o sumie rzutów sił na jedną oś — normalną reakcje jezdni. Styczną reakcje jezdni określa się w oparciu o równowagę momentów względem środka kola. …read more

Określanie siły napędowej.

Tuesday, September 17th, 2019

Siła napędowa, działająca na kołach napędowych samochodu zależy od wielkości momentu obrotowego, rozwijanego przez silnik, wielkości przełożenia w układzie napędowym samochodu oraz sprawności mechanicznej układu napędowego. Zmienność siły napędowej zależy przede wszystkim od zmienności momentu obrotowego silnika, a wiec wynika z jego charakterystyki.[przypisy: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Siła napędowa zmienia się w zależności od prędkości ruchu samochodu, podobnie jak zmienia sie moment obrotowy w zależności Od prędkości obrotowej wału korbowego. Dla każdej prędkości ruchu samochodu siła napędowa jest dokładnie określona.
Omówiony stan równowagi jest chwilowy, ponieważ pojazd porusza się ruchem przyspieszonym, wskutek czego prędkość samochodu wzrasta, a siła Własności ruchowe samochodu najdogodniej wyznacza się metodą wykreślną. W tym celu nanosi się na wspólny wykres poszczególne człony równania bilansu, a więc krzywą siły napędowej i krzywą sumy oporów ruchu w funkcji szybkości jazdy. Graficzna postać równania spełnia warunek bilansu sił działających na samochód równowagi określony równaniem bilansu w punkcie S (przecięcia krzywej siły napędowej PR z krzywą oporów chu Po), rzędna punktu S jest wspolna dla obu tych krzywych. …read more

Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu

Sunday, September 15th, 2019

Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu na zakręcie pochylonym wynosi Vg • R [m/sek], a zatem jest większa niż w razie zakręcania samochodu w poziomie.
Utrata stateczności ruchu wskutek znoszenia bocznego. Podczas prostoliniowego ruchu samochodu (kąt skrętu kół przednich = O), chwilowe wystąpienie siły bocznej może spowodować boczne znoszenie pojazdu i odchylenie od jego dotychczasowego kierunku ruchu.
Samochód podsterowny obraca się w strone zgodną z kierunkiem siły zakłócającej ruch pojazdu, czyli chwilowy środek obrotu leży po przeciwnej stronie (R O) niż dla pojazdu nadsterownego (R > O), Pojawiająca się wówczas siła bezwładności przeciwstawia się bocznemu znoszeniu pojazdu i usiłuje go z powrotem wprowadzić na tor prostoliniowy — przeciwdziałając sile odśrodkowej, Samochód podsterowny opiera się więc wprowadzeniu w zakręt wykazując skłonność do zachowywania ruchu prostoliniowego, czyli odznacza się statecznością. [więcej w: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Zarzucanie samochodu. Utrata przyczepności kół przednich, czyli tzw. poślizg, nie jest w zasadzie zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ w przypadku poślizgu tylko osi przedniej samochód zachowuje się identycznie jak pojazd podsterowny i usiłuje samoczynnie powrócić na pierwotny kierunek ruchu (b > ô2). …read more

Warunek równowagi poprzecznej

Sunday, September 15th, 2019

Zakręcający samochód tak długo utrzymuje równowagę, jak długo jego koła wewnętrzne wywierają jeszcze naciski na jezdnię. Kiedy koła wewnętrzne odrywają się od jezdni, samochód przewraca się pod działaniem siły odśrodkowej. Warunkiem równowagi poprzecznej samochodu podczas zakręcania jest więc istnienie większej od zera reakcji normalnej, działającej na wewnętrzne koła pojazdu.
Jeżeli zatem odległość środka ciężkości samochodu od jezdni jest mniejsza lub co najwyżej równa połowie rozstawu kół, to samochód nigdy nie wywróci się, ponieważ siła przyczepności utrzymująca ruch po luku koła zostanie pokonana przez odśrodkową siłę bezwładności i samochód wcześniej ulegnie bocznemu poślizgowi nim zdąży się wywrócić. [więcej w: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Graniczne prędkości ruchu po krzywiźnie. Warunek równowagi poprzecznej narzuca ograniczenie prędkości ruchu zakręcającego samochodu.
Dopuszczalna prędkość samochodu poruszającego się po krzywiźnie o promieniu R jest więc tym większa, im większy jest rozstaw kół lub im niżej znajduje się środek ciężkości pojazdu. …read more

Siły i momenty działające na zakręcający samochód

Sunday, September 15th, 2019

…read more

Poślizg boczny

Sunday, September 15th, 2019

W zakresie małych sił bocznych kąt bocznego znoszenia jest wprost proporcjonalny do siły bocznej. Natomiast pod wpływem średniej lub dużej siły bocznej w tylnej części powierzchni przylegania bieżnika do nawierzchni przezwyciężone zostają opory przyczepności i rozpoczyna się częściowy poślizg elementów bieżnika, czemu towarzyszy szybkie zwiększanie się kąta bocznego znoszenia.
Jeżeli siła boczna zrównuje się z graniczną silą przyczepności, koło traci przyczepność do nawierzchni, a kąt bocznego znoszenia zbliża się do 900.
Chwilowy środek obrotu zakręcającego samochodu Pojazd poruszając się po krzywiźnie jednocześnie obraca się. a wiec chwilowo wszystkie jego punkty zataczają łuki względem określonego stałego punktu, zwanego środkiem obrotu. Podczas zakręcania samochodu jego koła jezdne powinny się zatem obracać wokół osi przecinających się w jednym wspólnym punkcie — w środku obrotu S. Okoliczność ta zmusza do wyposażania każdego samochodu w układ kierowniczy, który podczas zakręcania ustawia kola przednie w taki sposób, że chwilowy środek obrotu pojazdu leży na wspólnej osi obrotu sztywno osadzonych kół tylnych. …read more

Stateczność ruchu i kierowalność samochodu

Sunday, September 15th, 2019

Stateczność ruchu samochodu, zwana potocznie „dobrym trzymaniem się drogi”, jest to skłonność pojazdu do samoczynnego utrzymywania kierunku ruchu nadanego przez kierowcę ustawieniem kół przednich oraz skłonność do samoczynnego powracania do nadanego kierunku ruchu w razie wytrącenia z niego, np. wskutek przypadkowego krótkotrwałego impulsu zewnętrznego. Stateczność ruchu samochodu zależy od wielu czynników, jak: charakterystyczne parametry układu kierowniczego, rodzaj i działanie zawieszenia, wielkość i rozkład mas samochodu, jego wymiary główne oraz rodzaj ogumienia.
Kierowalność samochodu jest to skłonność pojazdu do przyjmowania kierunku ruchu nadawanego mu przez kierowcę za pomocą koła kierownicy i utrzymywania tego kierunku podczas jazdy ze średnią lub dużą szybkością. Zwrotność Samochodu jest to zdolność pojazdu do wykonywania zakrętów i zawracania możliwie małym promieniem, czyli do manewrowania na ograniczonej przestrzeni. Zwrotność stanowi jeden z czynników kierowalności samochodu i tylko pośrednio wpływa na stateczność ruchu pojazdu. …read more

Konstrukcyjne wymiary główne

Saturday, September 14th, 2019

…read more

Wymiary charakteryzujące wielkość pojazdu

Saturday, September 14th, 2019

Sporządzając wykresy dla każdego przełożenia otrzymuje się pełną charakterystykę dynamiczną uzupełnioną krzywymi stałego godzinowego zużycia paliwa na wszystkich biegach. Ponieważ przyjęto ogólnie oceniać zużycie paliwa w litrach na 100 km, zatem otrzymane wyniki przelicza się wyznaczając krzywe stałego zużycia: QI const.
Punkty krzywej stałego zużycia w litrach na 100 km są określone odciętymi obliczanymi z przekształconej zależności: V = 100 Gh/7 • Q oraz leżą na Odpowiedniej krzywej Gh — const.
Mając do analizy zużycia paliwa przez samochód tylko charakterystykę zewnętrzną silnika z krzywymi mocy, momentu i jednostkowego zużycia paliwa, po sporządzeniu uniwersalnej charakterystyki zawierającej krzywe stałej mocy i stałego jednostkowego zużycia paliwa, trzeba wyznaczyć krzywe stałego godzinowego zużycia, obliczając położenie punktów.
Obrys samochodu jest to graniczna linia konturowa zarysu rzutu sylwetki samochodu na określoną płaszczyznę. Rozróżnia się Obrys rzutu sylwetki pojazdu: — na płaszczyznę poziomą (obrys poziomy),
— na płaszczyznę pionową, równoległą do podłużnej osi pojazdu,
— na płaszczyznę pionową, prostopadłą do podłużnej osi pojazdu.
Obrys pojazdu charakteryzują następujące wymiary główne:
— długość pojazdu (mm) — odległość w rzucie poziomym miedzy skrajnymi punktami podłużnego obrysu pojazdu obciążonego, z uwzględnieniem haków holowniczych, tablic rejestracyjnych itp. Obrys samochodu, szerokość pojazdu — odległość w rzucie poziomym miedzy skrajnymi punktami poprzecznego obrysu pojazdu, z uwzględnieniem kierunkowskazów, lusterek itp., [podobne: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ] wysokość pojazdu (mm) — odległość między płaszczyzną jezdni i równoległą do niej płaszczyzną przechodzącą przez najwyżej położony punkt pojazdu nieobciążonego, wymiary przelotów pod mostami, wiaduktami itp., dwupoziomowe skrzyżowania dróg, szerokość oraz krzywizny zakrętów dróg o nawierzchni ulepszonej. ograniczenia te odnoszą się w zasadzie tylko do samochodów ciężarowych i autobusów, jako największych, gdy chodzi o wymiary główne.
Maksymalne wymiary obrysu samochodu mieszczą się zwykle w następujących granicach :
— długość — samochodów osobowych na ogół nie przekracza 6000 mm, a ciężarowych 8600 mm; wyjątek stanowią autobusy, których długość przekracza często 10 m, — szerokość — samochodów osobowych nie przekracza na ogół 2000 mm, a samochodów ciężarowych i autobusowych 2500 mm, wysokość — samochodów osobowych nie przekracza na ogół 2000 mm, a samochodów ciężarowych i autobusów 2500 mm.
Obrys poprzeczny samochodu ciężarowego o nadwoziu otwartym zależy często od wysokości załadowania przewożonym ładunkiem. …read more