Posts Tagged ‘przekrój poprzeczny drogi’

Wskaźniki pomocnicze

Sunday, September 8th, 2019

Wskaźniki z zakresu użytkowania pojazdów
Wskaźnik wykorzystania przyczep jest to stosunek przebiegu przyczep do przebiegu pojazdów, które mogą te przyczepy ciągnąć.
Czas postoju międzykursowego — jest obliczany w transporcie rozwózkowym, gdzie wykonywane są kursy złożone z następujących kolejno po sobie jazd ładownych. Skrócenie postojów miedzykursowych zwiększa stosunek jazd do czasu pracy, a tym samym wpływa dodatnio na wydajność transportu.
Wskaźniki z zakresu utrzymania pojazdów
Współczynnik gotowości technicznej (At) oddzielny dla pojazdów silnikowych i oddzielny dla przyczep.
Przebieg międzynaprawczy wskazuje na liczbę kilometrów przebiegu pojazdu, wykonanego między dwiema naprawami głównymi pojazdu. Im większy jest ten wskaźnik, tym mniejsze są koszty napraw przypadające na jeden kilometr przebiegu. Długość przebiegu miedzynaprawczego otrzymuje się z podzielenia przebiegu wykonanego przez tabor w określonym czasie przez liczbę napraw wykonanych w tym czasie.
Przebieg międzyobsługowy wskazuje na liczbę kilometrów przebiegu pojazdu, wykonanego między dwiema obsługami technicznymi o tym samym zakresie. Długość przebiegu międzyobslugowego otrzymuje się z podzielenia przebiegu przez liczbę poszczególnych przeglądów okresowych.
Nakład roboczogodzin na jedną naprawę lub obsługę określa pracochłonność poszczególnych czynności obsługowo-naprawczych. …read more

Koszty w transporcie samochodowym

Saturday, September 7th, 2019

Od społecznego kosztu produkcji usług transportowych odróżnia się koszt własny usług przewozowych przedsiębiorstwa transportowego. Koszt ten ujmuje tylko zużycie środków produkcji i wynagrodzenie siły roboczej.
Kształtowanie się kosztów własnych transportu zależy od wielu czynników, spośród których najbardziej istotne są:
— średnia odległość przewozu,
— rodzaj eksploatowanego taboru,
— sposób eksploatacji pojazdów,
— stan techniczny pojazdów, technika jazdy,
— stopień wykorzystania taboru przyczep, — stan dróg.
Średnia odległość przewozu jest czynnikiem niezależnym od załogi przedsiębiorstwa. Zmiana średniej odległości prze wozu znajduje Swe odbicie w przekroczeniu lub obniżeniu kosztów jednostkowych. W miarę zwiększania sie średniej odległości przewozu jednostkowe koszty tonokilometra stopniowo się zmniejszają. [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
Górną granicą najbardziej ekonomicznego wykorzystania taboru samochodowego jest przeważnie odległość do około 65 km.
Rodzaj eksploatowanego taboru ma również duży wpływ na wysokość kosztów własnych przewozu, ponieważ zmiany rodzaju (asortymentu), liczebności i ładowności taboru
wpływają na kształtowanie się poszczególnych elementów kosztów, jak: materiały pędne, zużycie ogumienia, amortyzacja taboru, naprawy itp.
Stopień wykorzystania taboru (samochodów i przyczep) rzutuje decydująco na wysokość kosztów przewozu. …read more

Koszt własny produkcji

Saturday, September 7th, 2019

Różnica pomiędzy społecznymi kosztami wytworzenia produktu a jego kosztami własnymi stanowi czysty dochód społeczeństwa.
Dochód ten jest własnością ogólnonarodową i przybiera na ogól formy czystego dochodu przedsiębiorstwa, scentralizowanego dochodu państwa. [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
Czysty dochód przedsiębiorstwa przeznacza się w 90% na rozszerzenie produkcji w danym przedsiębiorstwie (zwiekszenie środków obrotowych, finansowanie inwestycji, fundusz zakładowy itp.). Pozostałe czystego dochodu przedsiębiorstwa odprowadzane jest do budżetu państwa. Wielkość czystego dochodu przedsiębiorstwa zależy od rozmiarów produkcji, jej cen zbytu i wysokości kosztu własnego. Rozwijanie produkcji i obniżanie kosztów własnych prowadzi bezpośrednio do wzrostu czystego dochodu przedsiębiorstwa.
Scentralizowany dochód państwa przejmowany jest przez państwo od przedsiębiorstw i koncentrowany w formie pieniężnej na potrzeby społeczne.
Osiągniecia i braki na poszczególnych odcinkach działalności przedsiębiorstwa znajdują odzwierciedlenie w kształtowaniu się kosztów własnych i dlatego koszt własny uważany jest za syntetyczny wskaźnik charakteryzujący calokształt działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. …read more

Wskaźniki jakościowe składownictwa

Saturday, September 7th, 2019

Sredni czas składowania jednej tony (Tq) oblicza się dzieląc liczbę tonodni (Dqe) przez liczbę tonoobrotów (Qo). Wykorzystanie wydajności roboczej składowych urządzeń mechanicznych Oblicza się mnożąc współczynnik wykorzystania urządzenia (stosunek liczby godzin efektywnej pracy do liczby godzin inwentarzowych) przez nominalną lub użytkowa wydajność urządzenia,
Wpływ zwiększenia lub zmniejszenia wskaźników techniczno—ekonomicznych na pracę, przewóz, przebieg, koszty własne, realizacje i akumulacje Społeczny koszt produkcji jest to całkowity nakład pracy wkładanej bezpośrednio w wytwarzanie (tzw. pracy żywej) i pracy zużytej na przygotowanie środków wytwarzania (tzw. pracy uprzedmiotowionej), konieczny do wytworzenia produktu w postaci wyrobu lub usługi w normalnych warunkach pracy, przy przeciętnym stopniu natężenia pracy i umiejętności.
Zgodnie ze wzorem Marksa: P c + v + m na społeczny
koszt produkcji (P) składa się: [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
c — wartość zużytych Środków produkcji (narzędzia pracy i przedmioty pracy),
V — płaca zarobkowa robotników (praca żywa bezpośrednio opłacona), m wartość dodatkowa (praca żywa, nieopłacona bezpośrednio).
Społeczny koszt produkcji określa wartość produkcji globalnej państwa. Obejmuje ona:
wartość produkcji przeniesionej, tj. …read more

Wskaźniki komunikacji miejskiej

Saturday, September 7th, 2019

Wskaźniki z zakresu zaopatrzenia materiałowego. Zużycie paliwa napędowego jest to wskaźnik, który przedstawia liczbę kilometrów przebiegu wykonanych kosztem zużycia jednostki paliwa napędowego, lub ilość paliwa w litrach zużytą na 100 km przebiegu.
Zużycie olejów jest to wskaźnik, który podaje ilości zużytego oleju w kilogramach na 100 km przebiegu. Wskaźnik zużycia opon wyraża sie przebiegiem jednej opony nowej do chwili jej bieżnikowania lub wybrakowania. Im większy jest ten wskaźnik, tym mniejszy udział kosztu ogumienia w ogólnym koszcie transportu.
Wozodni w bezczynności — są to przestoje techniczne i eksploatacyjne.
Współczynnik wykorzystania taboru — jest to stosunek wozodni w bezczynności do wozodni inwentarzowych.
Sredni czas kursowania jednego wozu — jest to średni dobowy czas pracy; oblicza się go na podstawie rozkładu jazdy.
Srednia szybkość eksploatacyjna — obliczana tak samo, jak w transporcie samochodowym.
Współczynnik wykorzystania zdolności przewozowej — stosunek wykonanych pasażerokilometrów do oferowanych miejscokilometrów.
Średnia długość przejazdu jednego pasażera ustalana na podstawie obserwacji lub biletów sprzedanych na każdą strefę.
Współczynnik wykorzystania powierzchni składów (M) jest to stosunek powierzchni użytkowej mn do ogólnej mł. Oblicza się go wg wzoru: M = mn mł.
Współczynnik wykorzystania pojemności składów (tnq) zależny od dopuszczalnego obciążenia powierzchni składów q [kG]m2]. …read more

Wentylator napedzany silnikiem elektrycznym zasysa powietrze przez przewód i wtlacza je do dyszy

Sunday, September 1st, 2019

Wentylator napędzany silnikiem elektrycznym zasysa powietrze przez przewód i wtłacza je do dyszy. Odchylony strumień powietrza wylatującego z dyszy zasysa materiał leja i wtłacza go do przewodu nośnego. Za pomocą przenośnika ślimakowego lej jest zasilany mechanicznie w sposób ciągły i w ilościach dostosowanych do wydajności przenośnika pneumatycznego. Na końcu przewodu umieszcza się rozdzielacz, np. cyklon, który służy do oddzielania materiału przenoszonego od powietrza. …read more