Posts Tagged ‘raiffeisen poleasingowe’

Wymiary charakteryzujące ustawienie kół i zwrotność pojazdu

Saturday, September 14th, 2019

…read more

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym

Friday, September 13th, 2019

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym eliminuje niedogodności wspomnianych skrzyżowań, lecz jest jednak bardzo kosztowne.
Istotny wpływ na sprawność ruchu drogowego ma Szerokość jezdni, a więc liczba pasów ruchu. Drogi samochodowe (autostrady) powinny mieć co najmniej cztery pasy ruchu odcinki drogi przyczyniają się do przedwczesnego zmeczenia kierowcy („działanie usypiające”), dlatego zmniejsza się je przez stosowanie łagodnych luków.
Aby zapewnić widoczność pionową, spadek podłużny zależnie od ukształtowania terenu (płaski, falisty, górski) nie powinien przekraczać: 3. . (drogi I kl), 3. . …read more

Elementy ruchu drogowego

Friday, September 13th, 2019

Ruch drogowy obejmuje współdziałanie następujących elementów: droga, pojazd, kierowca oraz zasady ruchu. Droga ma poważny wpływ na przepustowość ruchu. Wiekszość dróg nie spełnia wymagań stawianych nowoczesnym drogom samochodowym, ponieważ ze względu na wadliwe skrzyżowania, zbyt małe szerokości, ostre zakręty, zbyt duże spadki podłużne, zwężenia w sąsiedztwie mostów, prowadzenie przez gesto zabudowane osiedla itp. nie zapewniają one dostatecznych warunków bezpieczeństwa i sprawności ruchu.
Droga powinna mieć jak najmniejszą liczbę skrzyżowań w jednym poziomie, ponieważ każde skrzyżowanie zmusza na ogół do zatrzymania lub co najmniej do zmniejszania prędkości pojazdu, co ogranicza przepustowość drogi. Jeżeli natężenie ruchu jest duże, skrzyżowania w jednym poziomie powinny być zastąpione objazdami lub ruchem okrężnym. …read more

Ciężary charakterystyczne

Friday, September 13th, 2019

…read more

Wymiary użytkowe samochodu

Friday, September 13th, 2019

…read more

Wymiary charakteryzujące swobodę ruchu samochodu w terenie

Friday, September 13th, 2019

Zdolność pojazdu do poruszania się po bezdrożach zależy od uksztaltowania dolnej części podwozia (czyli od jej obrysu podłużnego i poprzecznego) oraz od wysokości wystających części podwozia nad nawierzchnią drogi. Dn wymiarów określających własności terenowe pojazdu zalicza się: prześwit poprzeczny (m m) — mierzona Od płaszczyzny jezdni wysokość odcinka koła, którego obwód przechodzi przez teoretyczne punkty styku kół o najmniejszym rozstawie z płaszczyzną jezdni w obrysie poprzecznym pojazdu obciążonego i jest styczny do dolnej części obrysu pojazdu, z uwzględnieniem wsporników itp. (rys. 24-35 oraz 24-36), [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
— prześwit podłużny (mm) — mierzona Od płaszczyzny jezdni wysokość odcinka kola, którego obwód przechodzi przez teoretyczne punkty styku kół z płaszczyzną jezdni w obrysie podłużnym pojazdu obciążonego i jest styczny do obrysu pojazdu, z uwzględnieniem wsporników itp. (rys. …read more

Urządzenia drogowe

Thursday, September 12th, 2019

Do urządzeń drogowych zalicza sie zwykle słupy linii telekomunikacyjnych, drzewa, rowy, pachołki, poręcze, odbojnice, balustrady, szlabany, zapory itp.
Slupy linii telekomunikacyjnych oraz drzewa ze względu na bezpieczeństwo ruchu powinny znajdować się poza rowami. Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu rowy odwadniające wykonuje się obecnie niezbyt głębokie, szerokie i o ścianach niezbyt stromych.
Pachołek jest to słupek ustawiony na poboczu drogi biegnącej nasypem o wysokości od 1,5. . .3,5 m. Zależnie od wysokości nasypu odległość pomiędzy pachołkami wynosi 12. …read more

Warunki ruchu miejskiego

Thursday, September 12th, 2019

Wyprzedzać nie wolno na wąskiej drodze lub w warunkach ograniczonej widoczności (zakręty, duże spadki podłużne oraz podczas mgły, śnieżycy itp.), na skrzyżowaniach i rozwidleniach dróg z wyjątkiem skrzyżowań, na których ruch jest kierowany, na przejazdach kolejowych oraz na przejściach przez jezdnię.
Biorąc ogólnie, warunki ruchu miejskiego, zwłaszcza wielkomiejskiego, sa o wiele trudniejsze, a bezpieczeństwo ruchu dużo mniejsze niż w warunkach ruchu pozamiejskiego. Główne przyczyny takiego stanu rzeczy, to: duże natężenie ruchu, bardzo zróżnicowane układy poruszających się pojazdów, udział w ruchu tramwajów, trolejbusów oraz przechodniów.
Szczególnego znaczenia w ruchu wielkomiejskim nabierają zagadnienia przelotowości skrzyżowań i bezpieczeństwa ruchu na nich. Na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu kierowanie ruchem może być przeprowadzane przez funkcjonariuszy służb drogowych ręcznie lub za pomocą sygnałów świetlnych, albo przez zastosowanie automatycznej sygnalizacji świetlnej.
Ręczne kierowanie ruchem, pod warunkiem należytego wyszkolenia i dostatecznej wprawy kierującego, jest najbardziej elastyczne i daje największą przelotowość skrzyżowania, szczególnie w razie ruchu wybitnie zróżnicowanego (tramwaje). Kierowanie ruchem za pomocą sygnałów świetlnych jest dość elastyczne, lecz ogranicza w pewnym stopniu przelotowość skrzyżowania, ponieważ uniemożliwia do_raźne interwencje w skomplikowanych sytuacjach. [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Stosowana w Polsce automatyczna sygnalizacja świetlna jest sygnalizacją sztywną, która wydatnie zmniejsza przelotowość skrzyżowań. …read more

Natężenie ruchu drogowego

Thursday, September 12th, 2019

Miarą natężenia ruchu drogowego (przelotowości drogi) jest liczba samochodów przejeżdżających w ciągu godziny przez określony odcinek jednego pasa drogi. Największą przelotowość drogi można uzyskać w razie jazdy pojazdów tego samego rodzaju w kolumnie z jednakowymi prędkościami i z zachowaniem najmniejszych odległości między nimi. DO obliczenia przelotowości drogi, którą jadą samochody w kolumnie, można posłużyć się zależnością: N 1000 V/So pojazdów/godz • pas, gdzie: V szybkość kolumny [km/godz] oraz So odległość między poszczególnymi pojazdami [ml. Przelotowość drogi wzrasta proporcjonalnie z podwyższaniem prędkości ruchu kolumny. Jednak w praktyce, ze względu na trudności w utrzymaniu jednakowych warunków ruchu wszystkich pojazdow kolumny (jednoczesne uruchamianie hamulców oraz przyspieszanie) maksimum przelotowości występuje w zakresie stosunkowo małych szybkości jazdy. …read more

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Thursday, September 12th, 2019

Szybki rozwój motoryzacji pociąga za sobą niestety wzrost liczb wypadków drogowych. Wskutek wypadków w Polsce poniosło śmierć: w 1959 r. — 1935 osób, w, 1963 r. — 2424 osoby; a rannych zostało: w 1059 r. — 17 777 osób, w 1063 r. …read more