Posts Tagged ‘układ rodzajowy kosztów’

Wskaźniki pomocnicze

Sunday, September 8th, 2019

Wskaźniki z zakresu użytkowania pojazdów
Wskaźnik wykorzystania przyczep jest to stosunek przebiegu przyczep do przebiegu pojazdów, które mogą te przyczepy ciągnąć.
Czas postoju międzykursowego — jest obliczany w transporcie rozwózkowym, gdzie wykonywane są kursy złożone z następujących kolejno po sobie jazd ładownych. Skrócenie postojów miedzykursowych zwiększa stosunek jazd do czasu pracy, a tym samym wpływa dodatnio na wydajność transportu.
Wskaźniki z zakresu utrzymania pojazdów
Współczynnik gotowości technicznej (At) oddzielny dla pojazdów silnikowych i oddzielny dla przyczep.
Przebieg międzynaprawczy wskazuje na liczbę kilometrów przebiegu pojazdu, wykonanego między dwiema naprawami głównymi pojazdu. Im większy jest ten wskaźnik, tym mniejsze są koszty napraw przypadające na jeden kilometr przebiegu. Długość przebiegu miedzynaprawczego otrzymuje się z podzielenia przebiegu wykonanego przez tabor w określonym czasie przez liczbę napraw wykonanych w tym czasie.
Przebieg międzyobsługowy wskazuje na liczbę kilometrów przebiegu pojazdu, wykonanego między dwiema obsługami technicznymi o tym samym zakresie. Długość przebiegu międzyobslugowego otrzymuje się z podzielenia przebiegu przez liczbę poszczególnych przeglądów okresowych.
Nakład roboczogodzin na jedną naprawę lub obsługę określa pracochłonność poszczególnych czynności obsługowo-naprawczych. …read more

Koszty w transporcie samochodowym

Saturday, September 7th, 2019

Od społecznego kosztu produkcji usług transportowych odróżnia się koszt własny usług przewozowych przedsiębiorstwa transportowego. Koszt ten ujmuje tylko zużycie środków produkcji i wynagrodzenie siły roboczej.
Kształtowanie się kosztów własnych transportu zależy od wielu czynników, spośród których najbardziej istotne są:
— średnia odległość przewozu,
— rodzaj eksploatowanego taboru,
— sposób eksploatacji pojazdów,
— stan techniczny pojazdów, technika jazdy,
— stopień wykorzystania taboru przyczep, — stan dróg.
Średnia odległość przewozu jest czynnikiem niezależnym od załogi przedsiębiorstwa. Zmiana średniej odległości prze wozu znajduje Swe odbicie w przekroczeniu lub obniżeniu kosztów jednostkowych. W miarę zwiększania sie średniej odległości przewozu jednostkowe koszty tonokilometra stopniowo się zmniejszają. [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
Górną granicą najbardziej ekonomicznego wykorzystania taboru samochodowego jest przeważnie odległość do około 65 km.
Rodzaj eksploatowanego taboru ma również duży wpływ na wysokość kosztów własnych przewozu, ponieważ zmiany rodzaju (asortymentu), liczebności i ładowności taboru
wpływają na kształtowanie się poszczególnych elementów kosztów, jak: materiały pędne, zużycie ogumienia, amortyzacja taboru, naprawy itp.
Stopień wykorzystania taboru (samochodów i przyczep) rzutuje decydująco na wysokość kosztów przewozu. …read more

Koszt własny produkcji

Saturday, September 7th, 2019

Różnica pomiędzy społecznymi kosztami wytworzenia produktu a jego kosztami własnymi stanowi czysty dochód społeczeństwa.
Dochód ten jest własnością ogólnonarodową i przybiera na ogól formy czystego dochodu przedsiębiorstwa, scentralizowanego dochodu państwa. [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
Czysty dochód przedsiębiorstwa przeznacza się w 90% na rozszerzenie produkcji w danym przedsiębiorstwie (zwiekszenie środków obrotowych, finansowanie inwestycji, fundusz zakładowy itp.). Pozostałe czystego dochodu przedsiębiorstwa odprowadzane jest do budżetu państwa. Wielkość czystego dochodu przedsiębiorstwa zależy od rozmiarów produkcji, jej cen zbytu i wysokości kosztu własnego. Rozwijanie produkcji i obniżanie kosztów własnych prowadzi bezpośrednio do wzrostu czystego dochodu przedsiębiorstwa.
Scentralizowany dochód państwa przejmowany jest przez państwo od przedsiębiorstw i koncentrowany w formie pieniężnej na potrzeby społeczne.
Osiągniecia i braki na poszczególnych odcinkach działalności przedsiębiorstwa znajdują odzwierciedlenie w kształtowaniu się kosztów własnych i dlatego koszt własny uważany jest za syntetyczny wskaźnik charakteryzujący calokształt działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. …read more

Wskaźniki jakościowe składownictwa

Saturday, September 7th, 2019

Sredni czas składowania jednej tony (Tq) oblicza się dzieląc liczbę tonodni (Dqe) przez liczbę tonoobrotów (Qo). Wykorzystanie wydajności roboczej składowych urządzeń mechanicznych Oblicza się mnożąc współczynnik wykorzystania urządzenia (stosunek liczby godzin efektywnej pracy do liczby godzin inwentarzowych) przez nominalną lub użytkowa wydajność urządzenia,
Wpływ zwiększenia lub zmniejszenia wskaźników techniczno—ekonomicznych na pracę, przewóz, przebieg, koszty własne, realizacje i akumulacje Społeczny koszt produkcji jest to całkowity nakład pracy wkładanej bezpośrednio w wytwarzanie (tzw. pracy żywej) i pracy zużytej na przygotowanie środków wytwarzania (tzw. pracy uprzedmiotowionej), konieczny do wytworzenia produktu w postaci wyrobu lub usługi w normalnych warunkach pracy, przy przeciętnym stopniu natężenia pracy i umiejętności.
Zgodnie ze wzorem Marksa: P c + v + m na społeczny
koszt produkcji (P) składa się: [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
c — wartość zużytych Środków produkcji (narzędzia pracy i przedmioty pracy),
V — płaca zarobkowa robotników (praca żywa bezpośrednio opłacona), m wartość dodatkowa (praca żywa, nieopłacona bezpośrednio).
Społeczny koszt produkcji określa wartość produkcji globalnej państwa. Obejmuje ona:
wartość produkcji przeniesionej, tj. …read more

Wskaźniki komunikacji miejskiej

Saturday, September 7th, 2019

Wskaźniki z zakresu zaopatrzenia materiałowego. Zużycie paliwa napędowego jest to wskaźnik, który przedstawia liczbę kilometrów przebiegu wykonanych kosztem zużycia jednostki paliwa napędowego, lub ilość paliwa w litrach zużytą na 100 km przebiegu.
Zużycie olejów jest to wskaźnik, który podaje ilości zużytego oleju w kilogramach na 100 km przebiegu. Wskaźnik zużycia opon wyraża sie przebiegiem jednej opony nowej do chwili jej bieżnikowania lub wybrakowania. Im większy jest ten wskaźnik, tym mniejszy udział kosztu ogumienia w ogólnym koszcie transportu.
Wozodni w bezczynności — są to przestoje techniczne i eksploatacyjne.
Współczynnik wykorzystania taboru — jest to stosunek wozodni w bezczynności do wozodni inwentarzowych.
Sredni czas kursowania jednego wozu — jest to średni dobowy czas pracy; oblicza się go na podstawie rozkładu jazdy.
Srednia szybkość eksploatacyjna — obliczana tak samo, jak w transporcie samochodowym.
Współczynnik wykorzystania zdolności przewozowej — stosunek wykonanych pasażerokilometrów do oferowanych miejscokilometrów.
Średnia długość przejazdu jednego pasażera ustalana na podstawie obserwacji lub biletów sprzedanych na każdą strefę.
Współczynnik wykorzystania powierzchni składów (M) jest to stosunek powierzchni użytkowej mn do ogólnej mł. Oblicza się go wg wzoru: M = mn mł.
Współczynnik wykorzystania pojemności składów (tnq) zależny od dopuszczalnego obciążenia powierzchni składów q [kG]m2]. …read more

SZYBKOSC PODSTAWOWA

Sunday, September 1st, 2019

SZYBKOŚĆ PODSTAWOWA. Szybkość podstawowa jest najważniejszym wskaźnikiem eksploatacyjnym trasy drogowej. Ma ona zasadnicze znaczenie przede wszystkim dla tras dalekobieżnych, przeznaczonych do dokonywania przewozów drogowych na dalekie odległości, w takim bowiem przypadku skrócenie czasu przebiegu między punktami końcowymi trasy i szybkość połączenia mają wielkie znaczenie. Na drogach o znaczeniu magistralnym można w pełni wykorzystać szybkość tj. jedną z najważniejszych zalet transportu samochodowego w stosunku do innych środków transportowych. …read more

Stosowanie dla projektu drogowego szybkosci zbyt duzych, niekiedy obliczonych na daleka perspektywe, powoduje powazne zwiekszenie kosztów budowy drogi

Sunday, September 1st, 2019

Stosowanie dla projektu drogowego szybkości zbyt dużych, niekiedy obliczonych na daleką perspektywę, powoduje poważne zwiększenie kosztów budowy drogi. Stosowanie natomiast szybkości podstawowych, zaniżonych w projekcie powoduje trudności rozwojowe dla ruchu samochodowego już w okresie bezpośrednio po wybudowaniu drogi. Zaniżone szybkości powodują zmniejszenie kosztów robót przy budowie drogi, natomiast mogą spowodować poważny wzrost nakładów na utrzymanie drogi, ruchu drogowego oraz koszty spowodowane opóźnieniem dostaw. Zapewnienie odpowiedniej szybkości ruchu na drodze jest jednocześnie zapewnieniem wymaganego czasu przebiegu dla eksploatowanych na drodze typowych pojazdów samochodowych z tego wynika, jakie znaczenie ekonomiczne ma dla trasy drogowej zapewnienie odpowiedniej szybkości podstawowej. Niezależnie od pojęcia szybkości podstawowej, należy określić pojęcie największej możliwej szybkości, przez którą rozumiemy szybkość osiągalną przez typowy pojazd samochodowy na poszczególnych odcinkach trasy, w okresach sprzyjających ruchowi z szybkością większą od podstawowej (mały ruch na drodze, możność wykorzystania odcinków drogi nadających się do rozwijania dużych szybkości). …read more

Szybkosci najwieksze, osiagane przez pojazdy samochodowe, okreslamy z charakterystyk dynamicznych samochodów sposobami poprzednio podanymi

Sunday, September 1st, 2019

Szybkości największe, osiągane przez pojazdy samochodowe, określamy z charakterystyk dynamicznych samochodów sposobami poprzednio podanymi. W tym przypadku chodzi o całkowite wykorzystanie właściwości dynamicznych samochodu w danych warunkach drogowych (typ i rodzaj nawierzchni, pochylenia niwelety, współczynnik przyczepności). Szybkości otrzymane z obliczeń opartych na charakterystykach dynamicznych samochodów, z powodów niezależnych od drogi i jej konstrukcji, nie są w praktyce osiągane przez samochody. Do takich powodów zaliczyć należy: 1) oszczędność na materiałach pędnych, 2) nie dostatecznie racjonalne metody prowadzenia samochodów po drodze 3) nie dostateczne doświadczenie kierowców wozów, 4) inne powody – zależne od warunków eksploatacji pojazdu. Szybkości ruchu samochodów osobowych i ciężarowych wykazują zależne od pogody i innych czynników wahania roczne i dobowe. …read more

Pomimo zasadniczego znaczenia szybkosci podstawowej jako wskaznika eksploatacyjnego drogi, metody okreslania szybkosci podstawowych nie sa dostatecznie opracowane

Sunday, September 1st, 2019

Pomimo zasadniczego znaczenia szybkości podstawowej, jako wskaźnika eksploatacyjnego drogi, metody określania szybkości podstawowych nie są dostatecznie opracowane. Najbardziej celową szybkość podstawową najlepiej jest znaleźć z obliczeń techniczno-ekonomicznych, wychodząc z założenia, że im wyższa jest szybkość (oczywiście w pewnych granicach), tym tańsze są przewozy drogowe jednocześnie im większa jest szybkość podstawowa, tym bardziej są rozbudowane poszczególne elementy drogi i tym większy jest koszt jej budowy. Sposób określania najbardziej celowej szybkości z obliczeń ekonomiczno technicznych nie został dotychczas opracowany z tego powodu, że .na przy- jęcie szybkości podstawowej wpływa wiele innych czynników, oprócz czynników ekonomicznych. Droga o ważnym znaczeniu administracyjnym powinna być budowana na dostatecznie duże szybkości podstawowe, niezależnie od jej znaczenia ekonomicznego i od kosztu przewozu jednego tonokilometra. Z tego wynika, że sposób ekonomiczno technicznego określania szybkości podstawowej stosować należy przede wszystkim do dróg o znaczeniu lokalnym, tu bowiem zasadnicze znaczenie ma zmniejszenie kosztów przewozowych. …read more

Projektowana przelotnosc osiaga sie przez zastosowanie odpowiedniej ilosci pasów ruchu drogowego, przez nadanie im potrzebnej szerokosci i przez wykonanie urzadzen pomocniczych

Sunday, September 1st, 2019

Projektowaną przelotność osiąga się przez zastosowanie odpowiedniej ilości pasów ruchu drogowego, przez nadanie im potrzebnej szerokości i przez wykonanie urządzeń pomocniczych. W ten sposób droga samochodowa jest budowlą transportową składającą się z następujących części zasadniczych: a) pasa drogowego, b) torowiska, c) korpusu, d) nawierzchni drogowej, e) obiektów drogowych (mosty, wiadukty, przepusty itp.), f) urządzeń pomocniczych i budynków, g) urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szerokość robót ziemnych, wykonanych w celu przeprowadzenia drogi, nazywamy torowiskiem drogi lub pasem robót ziemnych. Korpusem drogi nazywamy część robót ziemnych ograniczoną od góry nawierzchnią, z boków obustronnymi skarpami rowów lub nasypu. Przez pojęcie korony drogi rozumiemy szerokość górnej części korpusu ziemnego. …read more