Posts Tagged ‘wydajność pracy wzór’

Badanie techniczne

Tuesday, November 13th, 2018

Pojazd może być czasowo dopuszczony do ruchu na okres do 30 dni (przez wydanie tablic rejestracyjnych i czasowego pozwolenia) bez badania technicznego, albo jeżeli podczas badania stwierdzono pewne usterki w stanie technicznym pojazdu, które jednak nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu. Przed upływem tego terminu pojazd taki powinien byt poddany ponownemu badaniu technicznemu. W przypadku ujemnego wyniku badania — pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne powinny być bezzwłocznie zwrócone. Czasowe dopuszczenie do ruchu nie dotyczy pojazdów przeznaczonych do przewozu publicznego.
Badanie techniczne pojazdu polega na:
— ustaleniu tożsamości pojazdu przez porównanie stanu faktycznego z danymi zawartymi w książce pojazdu oraz we wniosku o rejestrację,
— stwierdzeniu, czy stan techniczny pojazdu odpowiada wymaganiom (na postoju i podczas próbnej jazdy),
Niezależnie od tego pojazd podlega okresowym badaniom technicznym w terminach określonych w dowodzie rejestracyjnym.
Nowe pojazdy nie przeznaczone do przewozu publicznego podlegają pierwszemu okresowemu badaniu technicznemu po upływie 3 lat od daty pierwszej rejestracji. [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub zmiany przeznaczenia pojazdu, pojazd taki powinien być poddany badaniu technicznemu.
Pojazd powinien być przedstawiony również i do ogólnego przeglądu, próbnego poboru lub poboru pojazdów w terminie i miejscu wyznaczonym w karcie powołania.
Właściciel pojazdu obowiązany jest w ciągu 14 dni zawiadomić wydział komunikacji o wszelkich zmianach danych wymienionych w dowodzie rejestracyjnym, a w razie przeniesienia miejsca stałego postoju (garażowania) pojazdu lub zmiany swego stałego zamieszkania na obszarze miasta wyłączonego z województwa zwrócić dowód i tablice rejestracyjne w wydziale komunikacji, właściwym dla .nowego miejsca zamieszkania, który to wydział z kolei wyda nowy dowód i inne tablice rejestracyjne bez badania technicznego.
Wycofanie pojazdu z ruchu następuje przez zwrot, unieważnienie lub odebranie dowodu i tablic rejestracyjnych, co potwierdza wydział komunikacji na unieważnionym dowodzie rejestracyjnym, który zastępuje potwierdzenie zgloszenia do ewidencji. …read more

Rejestracja pojazdów samochodowych oraz przyczep

Tuesday, November 13th, 2018

Każdy pojazd samochodowy podlega obowiązkowi zgloszenia do ewidencji, którą przeprowadza właściwy — ze względu na miejsce stałego postoju (garażowania) pojazdu wydział komunikacji prezydium PRN lub MRN. W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu ewidencję prowadzi prezydium DRN właściwe z uwagi na miejsce stałego zamieszkania właściciela pojazdu. Nie dotyczy to pojazdów należących do jednostek podległych Min. Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych (z wyjątkiem pojazdów Komendy Głównej Straży Pożarnych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przedsiębiorstw podległych tym ministrom), przedstawicielstw dyplomatycznych i osób korzystających z prawa eksterytorialności, jak również i pojazdów zarejestrowanych za granica i zaopatrzonych w międzynarodowe znaki wyróżniające.
Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w terminie 14 dni od Chwili wejścia w posiadanie pojazdu, przedstawiając jednocześnie książkę pojazdu, która nie obowiązuje posiadaczy prywatnych. Zgłoszenie takie obowiązuje również w przypadku sprzedaży pojazdu, zmian konstrukcyjnych, zmiany przeznaczenia, zniszczenia lub rozebrania pojazdu na części, zmiany adresu itp. …read more

Organa kontroli ruchu drogowego – c.d.2

Monday, November 12th, 2018

Organa kontroli drogowej obowiązane są do:
— uniemożliwienia kierowania pojazdem kierowcy znajdującemu się w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka oraz zatrzymania pojazdu,
— uniemożliwienia dalszego korzystania z pojazdu, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu.
W odniesieniu do kierowców oraz traktorzystów będących w czynnej służbie wojskowej i prowadzących pojazdy wojskowe, właściwe są organa wojskowe, które są powiadamiane przez organa kontroli drogowej w przypadkach stwierdzenia naruszenia przepisów o ruchu drogowym.
Wskaźniki mogą być wyrażone w jednostkach miary i wówczas są to tzw. wskaźniki naturalne lub w jednostkach pienieżnych, czyli tzw. wskaźniki wartościowe. [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
Spośród wskaźników jakościowych największe znaczenie mają wskaźniki techniczno-ekonomiczne, a wśród nich techniczno-eksploatacyjne.
Wskaźniki techniczno-eksploatacyjne, używane przeważnie w planowaniu transportu samochodowego, dzielą się na zasadnicze i złożone.
Do wskaźników zasadniczych należą:
— ładowność (q), mierzona w tonach,
— odcinek pracy (L), mierzony w kilometrach,
— szybkość techniczna (VI), mierzona w kilometrach na godzinę,
— czas postojów ładunkowych (Tnw), mierzony w minutach lub godzinach, współczynnik wykorzystania ładowności (C), współczynnik wykorzystania przebiegu (B), współczynnik wykorzystania taboru dobowy czas pracy (Td), mierzony w godzinach.
Do wskaźników złożonych należą :
— szybkość eksploatacyjna (Ve), czyli przebieg pojazdu w jednej godzinie pracy,
— godzinny przebieg ładowny (Ve • B),
— godzinna liczba jazd ładownych (Wz), — godzinna wydajność transportu mierzona w tonach (IVQ) lub mierzona w tonokilometrach (WP),
— zatrudnienie taboru (Te), czyli liczba godzin pracy pojazdu lub pojazdów w dowolnym czasie posiadama,
— ogólny przebieg w dowolnym czasie posiadania pojazdu (K),
— przebieg ładowny w dowolnym czasie posiadania pojazdu (KO,
— liczba jazd ładownych w dowolnym okresie posiadania pojazdu (Z),
— wydajność transportu wyrażona w jednostkach przewozu, tj. w tonach lub pasażerach (Q) albo w jednostkach pracy przewozowej, tj. …read more

Organa kontroli ruchu drogowego – c.d.1

Monday, November 12th, 2018

…read more