Postanowienia Konwencji Genewskiej (z 1949 r.)

Według postanowień Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie w dniu 19. września 1949 r., pojazdy samochodowe oraz przyczepy samochodowe (i pociągi drogowe), dopuszczone do ruchu międzynarodowego, powinny spełniać niżej wyszczególnione ogólne i szczegółowe wymagania techniczne.
Ogólne wymagania:
— pojazdy samochodowe oraz ostatnia przyczepa powinna mieć znaki wyróżniające, wskazujące miejsce rejestracji pojazdu (państwo lub terytorium stanowiące odrębną jednostkę), umieszczone z tyłu w widocznym miejscu na specjalnych tabliczkach lub bezpośrednio namalowane przy czym położenie znaku powinno być możliwie prostopadłe do osi podłużnej pojazdu lub przyczepy; znak wyróżniający powinien się składać z jednej, dwóch lub trzech liter łacińskich o wysokości co najmniej 80 mm i grubości co najmniej 10 mm, namalowanych czarna farbą na białym tle o kształcie elipsy, której duża oś jest pozioma; w przypadku trzech liter wymiary elipsy powinny wynosić co najmniej 240 x 145 mm, w pozostałych moga być zmniejszone do 175 x 115 mm,
— pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu ludzi może ciągnąć tylko jedną przyczepę jednoosiową, na której jednak nie mogą znajdować się ludzie (na przyczepach w ogóle nie wolno przewozić ludzi). [więcej w: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Szczegółowe wymagania techniczne:
— pojazd, którego dopuszczalny ciężar całkowity przekracza 3,5 tony, powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegające staczaniu się do przodu lub do tylu w przypadku używania go w okolicy górskiej kraju, w którym przepisy tego wymagają. Inne wymagania Konwencji Genewskiej są już uwzględnione w obowiązujących w Polsce przepisach krajowych (punkt 271).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe