Rejestracja pojazdów samochodowych oraz przyczep

Każdy pojazd samochodowy podlega obowiązkowi zgloszenia do ewidencji, którą przeprowadza właściwy — ze względu na miejsce stałego postoju (garażowania) pojazdu wydział komunikacji prezydium PRN lub MRN. W Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu ewidencję prowadzi prezydium DRN właściwe z uwagi na miejsce stałego zamieszkania właściciela pojazdu. Nie dotyczy to pojazdów należących do jednostek podległych Min. Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych (z wyjątkiem pojazdów Komendy Głównej Straży Pożarnych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przedsiębiorstw podległych tym ministrom), przedstawicielstw dyplomatycznych i osób korzystających z prawa eksterytorialności, jak również i pojazdów zarejestrowanych za granica i zaopatrzonych w międzynarodowe znaki wyróżniające.
Zgłoszenia należy dokonać na piśmie w terminie 14 dni od Chwili wejścia w posiadanie pojazdu, przedstawiając jednocześnie książkę pojazdu, która nie obowiązuje posiadaczy prywatnych. Zgłoszenie takie obowiązuje również w przypadku sprzedaży pojazdu, zmian konstrukcyjnych, zmiany przeznaczenia, zniszczenia lub rozebrania pojazdu na części, zmiany adresu itp. Zgłaszający na dowód zgłoszenia pojazdu otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia.
Zgłoszenie pojazdu do rejestracji jest równoznaczne ze zgłoszeniem do ewidencji. Dowód rejestracyjny zastępuje potwierdzenie zgłoszenia do ewidencji. [więcej w: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
Dopuszczenie pojazdu do ruchu na drogach publicznych następuje przez rejestrację we właściwym wydziale komunikacji (analogicznie, jak w razie zgłaszania pojazdu do ewidencji). Nie dotyczy to ciągników rozwijających prędkości do 20 km/godz, pojazdów będących w ewidencji MON i MSW, które Są rejestrowane przez organa tych ministerstw, oraz pojazdów zarejestrowanych za granicą i zaopatrzonych w międzynarodowe znaki wyróżniające.
Rejestracja, tj. wydanie dowodu i tablic rejestracyjnych, Odbywa się na podstawie dodatniego wyniku badania technicznego, przeprowadzonego przez właściwy wydział komunikacji. Nie dotyczy to nowych pojazdów, nie przeznaczonych do przewozów publicznych, na które zostały wydane zaświadczenia dopuszczalności typów pojazdów,
Do wniosku o rejestrację należy dołączyć dowód przydziału lub własności pojazdu, potwierdzenie zgłoszenia pojazdu do ewidencji (jeśli pojazd był uprzednio zgłoszony), unieważniony dowód rejestracyjny (jeśli pojazd był już rejestrowany), dowód uiszczenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w ruchu pojazdów samochodowych oraz dowód wpłacenia odpowiednich opłat. Poza tym właściciel pojazdu przeznaczonego do przewozu publicznego powinien dołączyć odpis lub fotokopię zezwolenia albo potwierdzenia zgłoszenia wykonywania tego przewozu. W przypadku prywatnego sprowadzenia pojazdu z zagranicy obowiązuje również dołączenie dowodu odprawy celnej.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór