Układ rodzajowy kosztów

Układ rodzajowy daje pogląd o podziale kosztów według rodzajów, bez względu na to, w którym wydziale koszty te powstały. Układ rodzajowy pozwala zatem na ustalenie proporcji zużycia w procesie transportowym pracy żywej 1 uprzedmiotowionej.
Koszty rodzajowe w transporcie samochodowym obejmują: płace, ubezpieczenia społeczne, amortyzację, materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, pozostałe materiały, usługi transportowe, usługi remontowe, delegacje i przejazdy oraz pozostałe niewymienione koszty.
Układ rodzajowy kosztów pozwala na badanie ogólnej struktury kosztów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zmian zachodzących w proporcjach między poszczególnymi rodzajami kosztów, Ponadto układ rodzajowy stwarza podstawę do obliczania dochodu narodowego, ma duże znaczenie w planowaniu i analizie wykonania planu kosztów oraz pozwala na powiązanie planu kosztów własnych z różnymi częściami planu eksploatacyjno-prze wozowego (planem płac, planem zaopatrzenia, planem odpigów amortyzacyjnych itp.).
Układ rodzajowy operuje tak zwanymi kosztami prostymi, czyli pozycjami, które nie mogą być rozłożone na dalsze elementy składowe.
Koszty, które można rozłożyć na elementy prostsze (np. koszty obsług technicznych — koszty robocizny + koszty materiałów + ogólne koszty wydziałowe) nazywane są kosztami złożonymi. [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Koszty bezpośrednie i pośrednie. Podział kosztów wynikający z ich ewidencjonowania rozróżnia koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie, odpowiednio do tego, czy można je bezpośrednio lub pośrednio odnieść do poszczególnych faz działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
W transporcie samochodowym rozróżnia się: koszty bezpośrednie usługi (samochodu) oraz koszty pośrednie usługi (samochodu).
Koszty bezpośrednie usługi (samochodu) obejmują tylko te fazy produkcji, które na podstawie dokumentów źródłowych, ujmujących ich powstawanie, można odnieść wprost na rodzaje usług i poszczególne samochody.
Koszty bezpośrednie przewozów samochodowych obejmują: materiały pędne i oleje, zużycie ogumienia, amortyzację taboru, naprawy eksploatacyjne taboru, wynajem taboru, place i ubezpieczenie obsady pojazdów oraz delegacje kierowców i pomocników.
Koszty bezpośrednie usług spedycyjnych obejmują: płace personelu uczestniczącego w wykony,vaniu czynności spedycyjnych, narzuty na płace (ubezp. społ.), opłaty przewozowe, postoje obciążające spedytora oraz inne nie wymienione koszty (delegacje, koszty podróży, prowizje itp.). Koszty bezpośrednie czynności ładunkowych obejmują: prace robotników przeładunkowych, ubezpieczenia społeczne tych robotników, delegacje i noclegi, koszty przeładunków za pomocą urządzeń mechanicznych (amortyzacja urządzeń, koszty energii i materiałów pędnych, prace personelu obsługującego urządzenia, koszty napraw uszkodzeń powstałych w czasie eksploatacji urządzeń) oraz koszty przestoju pracowników przeładunkowych.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe