Wskaźniki jakościowe składownictwa

Sredni czas składowania jednej tony (Tq) oblicza się dzieląc liczbę tonodni (Dqe) przez liczbę tonoobrotów (Qo). Wykorzystanie wydajności roboczej składowych urządzeń mechanicznych Oblicza się mnożąc współczynnik wykorzystania urządzenia (stosunek liczby godzin efektywnej pracy do liczby godzin inwentarzowych) przez nominalną lub użytkowa wydajność urządzenia,
Wpływ zwiększenia lub zmniejszenia wskaźników techniczno—ekonomicznych na pracę, przewóz, przebieg, koszty własne, realizacje i akumulacje Społeczny koszt produkcji jest to całkowity nakład pracy wkładanej bezpośrednio w wytwarzanie (tzw. pracy żywej) i pracy zużytej na przygotowanie środków wytwarzania (tzw. pracy uprzedmiotowionej), konieczny do wytworzenia produktu w postaci wyrobu lub usługi w normalnych warunkach pracy, przy przeciętnym stopniu natężenia pracy i umiejętności.
Zgodnie ze wzorem Marksa: P c + v + m na społeczny
koszt produkcji (P) składa się: [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
c — wartość zużytych Środków produkcji (narzędzia pracy i przedmioty pracy),
V — płaca zarobkowa robotników (praca żywa bezpośrednio opłacona), m wartość dodatkowa (praca żywa, nieopłacona bezpośrednio).
Społeczny koszt produkcji określa wartość produkcji globalnej państwa. Obejmuje ona:
wartość produkcji przeniesionej, tj. wartość zużytych w procesie produkcyjnym środków produkcji, wartość nowo wytworzoną, czyli dochód narodowy.
Koszt własny produkcji (S) nie pokrywa się ze społecznym kosztem produkcji, gdyż nie obejmuje wartości dodatkowej (m); S — c + v. Koszt własny produkcji jest więc mniejszy od społecznego kosztu produkcji o tę cześć produktu społecznego, która pochodzi z nieopłaconego bezpośrednio wkładu pracy. Koszt własny produkcji teoretycznie obejmuje zatem wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji oraz wynagrodzenie siły roboczej. W praktyce do kosztów własnych zalicza się też pewne elementy, wynikające z podziału produktu społecznego (ubezpieczenia społeczne, podatki, odsetki itp.) oraz koszty nieprodukcyjne (kary, grzywny, odszkodowania, ubytki i manka niezawinione itp.).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: germaz wrocław przekrój poprzeczny drogi układ rodzajowy kosztów