Wskaźniki komunikacji miejskiej

Wskaźniki z zakresu zaopatrzenia materiałowego. Zużycie paliwa napędowego jest to wskaźnik, który przedstawia liczbę kilometrów przebiegu wykonanych kosztem zużycia jednostki paliwa napędowego, lub ilość paliwa w litrach zużytą na 100 km przebiegu.
Zużycie olejów jest to wskaźnik, który podaje ilości zużytego oleju w kilogramach na 100 km przebiegu. Wskaźnik zużycia opon wyraża sie przebiegiem jednej opony nowej do chwili jej bieżnikowania lub wybrakowania. Im większy jest ten wskaźnik, tym mniejszy udział kosztu ogumienia w ogólnym koszcie transportu.
Wozodni w bezczynności — są to przestoje techniczne i eksploatacyjne.
Współczynnik wykorzystania taboru — jest to stosunek wozodni w bezczynności do wozodni inwentarzowych.
Sredni czas kursowania jednego wozu — jest to średni dobowy czas pracy; oblicza się go na podstawie rozkładu jazdy.
Srednia szybkość eksploatacyjna — obliczana tak samo, jak w transporcie samochodowym.
Współczynnik wykorzystania zdolności przewozowej — stosunek wykonanych pasażerokilometrów do oferowanych miejscokilometrów.
Średnia długość przejazdu jednego pasażera ustalana na podstawie obserwacji lub biletów sprzedanych na każdą strefę.
Współczynnik wykorzystania powierzchni składów (M) jest to stosunek powierzchni użytkowej mn do ogólnej mł. Oblicza się go wg wzoru: M = mn mł.
Współczynnik wykorzystania pojemności składów (tnq) zależny od dopuszczalnego obciążenia powierzchni składów q [kG]m2]. Współczynnik ten oblicza się wg wzoru mq = 0,001 • q • mn. W przypadku składowania ładunków przestrzennych lub nie układanych jedne na drugich stosuje się współczynniki przeliczeniowe. [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]

Współczynnik wykorzystania wydajności składu (7) — stosunek rzeczywistej wydajności składów (Dqe) do maksymalnej wydajności składów w danym okresie (Dqi) wg wzoru: 7 = Dqe/DQi.
Współczynnik obrotu składu (70) — stosunek liczby tonoobrotów składu do liczby tonodni inwentarzowych w danym okresie. Tonoobroty jest to suma ton przyjętych i wydanych,

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: germaz wrocław przekrój poprzeczny drogi układ rodzajowy kosztów