Wskaźniki pomocnicze

Wskaźniki z zakresu użytkowania pojazdów
Wskaźnik wykorzystania przyczep jest to stosunek przebiegu przyczep do przebiegu pojazdów, które mogą te przyczepy ciągnąć.
Czas postoju międzykursowego — jest obliczany w transporcie rozwózkowym, gdzie wykonywane są kursy złożone z następujących kolejno po sobie jazd ładownych. Skrócenie postojów miedzykursowych zwiększa stosunek jazd do czasu pracy, a tym samym wpływa dodatnio na wydajność transportu.
Wskaźniki z zakresu utrzymania pojazdów
Współczynnik gotowości technicznej (At) oddzielny dla pojazdów silnikowych i oddzielny dla przyczep.
Przebieg międzynaprawczy wskazuje na liczbę kilometrów przebiegu pojazdu, wykonanego między dwiema naprawami głównymi pojazdu. Im większy jest ten wskaźnik, tym mniejsze są koszty napraw przypadające na jeden kilometr przebiegu. Długość przebiegu miedzynaprawczego otrzymuje się z podzielenia przebiegu wykonanego przez tabor w określonym czasie przez liczbę napraw wykonanych w tym czasie.
Przebieg międzyobsługowy wskazuje na liczbę kilometrów przebiegu pojazdu, wykonanego między dwiema obsługami technicznymi o tym samym zakresie. Długość przebiegu międzyobslugowego otrzymuje się z podzielenia przebiegu przez liczbę poszczególnych przeglądów okresowych.
Nakład roboczogodzin na jedną naprawę lub obsługę określa pracochłonność poszczególnych czynności obsługowo-naprawczych. Zmniejszenie tego wskaźnika świadczy o sprawności wykonania robót i wpływa korzystnie na koszt utrzymania taboru, a wiec i transportu, pod warunkiem zachowania należytej jakości wykonywanych czynności. Nakład roboczogodzin oblicza się przez podzielenie sumy roboczogodzin zużytych na czynności obsługowe lub naprawcze przez liczbę wykonanych czynności. [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
Nakład roboczogodzin w odniesieniu do 100 km przebiegu otrzymuje sie przez podzielenie sumy roboczogodzin zużytych na obsługę lub naprawę przez przebieg wykonany w tym samym czasie i pomnożenie wyniku przez 100. Liczba dni postoju na jedną naprawe lub obsługę okresową jest wskaźnikiem otrzymywanym przez podzielenie sumy dni
postoju w naprawie lub obsłudze przez liczbę tych czynności. Wskaźnik ten służy do ustalania współczynnika gotowości technicznej.
Liczba napraw rozpoczętych i napraw zakończonych w tym samym okresie czasu może odnosić się tylko do dłuższego okresu czasu. Wskaźnik ten powinien wykazywać tę samą liczbę napraw zakończonych i rozpoczętych, gdyż w przeciwnym przypadku następuje zmniejszenie się współczynnika gotowości technicznej. Sredni wiek taboru jest to wskaźnik konieczny do oceny współczynnika gotowości technicznej i doprowadzenia go do porównywalności w przypadku taboru o różnym wieku. Średni wiek taboru ustala się w km przebiegu i otrzymuje przez podzielenie przebiegu, wykonanego przez pojazdy od chwili opuszczenia wytwórni, przez liczbę pojazdów.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: germaz wrocław przekrój poprzeczny drogi układ rodzajowy kosztów