Wskaźniki złożone

Wskaźniki określające wydajność transportu w jednej godzinie pracy pojazdu.
Szybkość eksploatacyjna (Vc) to liczba wozokilometrów na przez czas pracy (K/ T). Szybkość eksploatacyjna zależy od następujących wskaźników zasadniczych: czasu postoju w jednej jeździe współczynnika wykorzystania przebiegu (B) oraz pracy (L). Szybkość eksploatacyjną można obliczyć dla jednego procesu przewozowego, czyli cyklu, a także dla określonego okresu czasu, np. dnia, miesiąca, roku. Można ją obliczać dla jednego pojazdu lub jako średnią całego taboru lub grupy taborowej.
Podczas obliczania średniej szybkości eksploatacyjnej dla pewnego okresu czasu należy sumę wszystkich przebiegów w tym okresie podzielić przez łączny czas pracy pojazdu. Obliczając szybkość eksploatacyjna grupy taborowej lub całego taboru należy sumę przebiegów wszystkich samochodów podzielić przez łączną liczbą wozogodzin pracy grupy lub taboru,
Ponieważ szybkość eksploatacyjna zależy od szybkości technicznej i od wskaźnika wykorzystania czasu pracy, można ją również obliczać wg wzoru: Ve = F • Vt. [hasła pokrewne: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
Szybkość komunikacyjna (Vkom) — jest to średnia szybkość, z jaka wykonuje się pracę przewozową (całość usługi transportowej). Jest to więc szybkość oceniana przede wszystkim z punktu widzenia usługobiorcy. Przykładem zastosowania szybkości komunikacyjnej, zwanej również handlową, jest ruch pasażerski. Dzieli się wówczas liczbę kilometrów do przebycia przez liczbę godzin całego czasu podróży.
Godzinny przebieg ładowny (Ve • B) — jest to iloczyn godzinnego przebiegu ogólnego przez współczynnik wykorzystania przebiegu; jest to wskaźnik jakościowy, wskazujacy jak organizacja przewozu przyczynia się do zwiększenia szybkości technicznej, zmniejszenia postojów oraz zwiększenia stopnia wykorzystania przebiegu. Może być porównywalny tylko na jednakowym odcinku pracy.
Godzinna liczba jazd ładownych (Wz) — jest to stosunek godzinnego przebiegu ładownego do długości odcinka pracy (Ve • BIL). Zależy od przebiegu ładownego i długości odcinka pracy. Na jednakowym odcinku pracy wskaźnik ten wzrasta ze wzrostem godzinnego przebiegu i współczynnika wykorzystania przebiegu.
Godzinna wydajność transportu może być wyrażona jako wydajność pracy przewozowej (WP) lub jako wydajność przewozu — naładunku (WQ)
Godzinna wydajność pracy przewozowej (WP) wyraża się wzorem: B . q. E [T/godz].
Godzinna wydajność przewozu (naładunku) wyraża się wzorem: ve. BIL . q . c [T/godz].
Godzinna wydajność pracy jest wskaźnikiem złożonym zależnym od odcinka pracy. Wskutek zwiększenia odcinka pracy wzrośnie wydajność transportu wyrażona wydajnością pracy przewozowej, a równocześnie zmniejszy sie wydajność transportu wyrażona wydajnością przewozu.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór